پودر آب بند کننده نفوذگر بتن AQUAFIN-IC

پودر آب بند کننده نفوذگر بتن AQUAFIN-IC - نفوذگر آببندكننده و كريستال شونده


پودر آب بند کننده نفوذگر بتن AQUAFIN-IC - نفوذگر آببندكننده و كريستال شونده

 

شرح :

AQUAFIN-IC ماده اي تك جزئي، غير آلي و پايه سيماني مي باشد. اين ماده نفوذگر و كريستال شونده است و سازه هاي جديد وقديمي بتني را آببندي كرده و ازعمق محافظت مي نمايد. بطوريكه حتي اگر پوشش صدمه ببيند، آببندي بتن همچنان كامل باقي مي ماند.بنابراین  AQUAFIN-IC تنها يك پوشش نيست ، بلكه در  اثر واكنش اجزاء تشكيل دهنده آن با رطوبت، ساختاري يكپارچه با بتن ايجاد كرده و توده مقاوم و با دوامي تشكيل مي دهد.

 

خواص و مزايا :

 • اجراي اين محصول آسان و مقرون بصرفه است
 • در تماس با آب و رطوبت بسرعت سخت مي شود.
 • در برابر فشارهاي هيدرواستاتيك قوي مقاوم است.
 • چسبندگي بسيار عالي به بتن دارد.
 • بر روي سطوح مرطوب قابل اعمال است.
 • در برابر فشار مثبت و منفي آب مقاوم است و فشار  تا     13بار را تحمل مي كند.
 • فاقد كلرايد مي باشد.
 • در مقابل زنگ زدگي آرماتورها ، يخبندان، شبنم و يا تغييرات دمائي تا 50 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.
 • بتن را در مقابل اثرات مخرب آبهاي شيرين و شور، جريانهاي فاضلابي، آبهاي خورنده زيرزميني، كربناتها،
 • كلرايدها، سولفاتها و نيتراتهاي محلول محافظت مي نمايد.
 • دارای تاییدیه های آب شرب می باشد .
 • غير سمي و سازگار با محيط زيست است.

 

مصارف :

 

آب مورد نياز جهت كيورينگ اين محصول از لحاظ تجزيه اي بايد سختي برابر≤3 ºdH     داشته باشد . جهت تشخيص ميزان نفوذ AQUAFIN-IC نسبت به بتن مطابق استاندارد DIN 4030 دانستن سطح دي اكسيد كربن محلول در بتن ضروري است .

اين محصول پس از اعمال و خشك شدن، تركها تا عرض چهاردهم ميليمتر را سيل مي نمايد و داراي اثر  Self healing effectاست. بدين معنا كه در نتيجه رشد كريستالها در تمامي جهات و جوانب ، اگر بتن ترك بخورد ، توسط كريستالها خودبخود ترميم مي شود.

 

اساس عملکرد : AQUAFIN-IC 

AQUAFIN-IC شامل تركيبات شيميايي آببندكننده فعال است كه با رطوبت و آهك آزاد موجود در داخل بتن وارد واكنش شده، تركيبات كريستالي غيرمحلول تشكيلمي دهند كه منافذ و تركهاي بتن را پر مي كند. اين مادهحتي در معرض فشار هيدرواستاتيك قوي نيز نفوذ مي نمايد و خود جزئي از بتن مي شود. در واقع تنها فضاهاي خالي راپر كرده و افزايش حجم ايجاد نمي نمايد.

از آنجا که AQUAFIN-IC  با آب موجود در بتن تازه واكنش مي دهد، بمنظور آغاز فرآيند نياز به پاشش مجددآب نيست.پروسه اي كه در مكانيزم آببندي اين محصول طي مي شود، شيميايي و زمانبر مي باشد. در واقع هر كريستال نقطه شروعي براي تشكيل كريستالهاي بعدي است.

اگر چه تركيبات شيميايي آببند كننده براي هميشه فعال باقي مانده و سازه را در مقابل نفوذ آب محافظت مي كنند، اما در مدت زمان قابل قبولي از زمان اعمال، سطح را تا عمق مناسبي آببند مي نمايند.

حداقل زمان لازم براي خشك شدن اين ماده سه روز می باشد و ممکن یک ماه تا حصول ماکزیمم خواص نیاز باشد .

 عوامل محيطي از جمله دماي محيط، دانسيته بتن، ميزان رطوبت موجود و شرايط جوي، همگي بر زمان پروسه آببندي تاثيرگذارند. براي ايجاد و رشد كريستالهاي بيشتر جهت آببند نمودن تركها ، زمان بيشتري لازم است.

AQUAFIN-IC در شرايط محيطي خشك غير فعال شده و به محض تماس مجدد با رطوبت فعال مي گردد. بتن آببند شده توسط AQUAFIN-IC  در تماس دائم با محیط دارای PH در محدوده11-4 و همچنین تماس دوره ای  با محیط دارای PH در محدوده 12-2 کاملا مقاوم می باشد .

به علاوه اين محصول از خوردگي آماتور داخل بتن، ترك خوردن و تخريبهاي ناشي از عوامل جوي جلوگيري مي نمايد.

 

خواص :

پايه              :  سيمان / ماسه، غير آلي

رنگ             : خاكستري - سفيد

دانسيته بالك   : 1/1 Kg/lit

نسبت اختلاط : 25   کیلوگرم  AQUAFIN-IC با 6 تا 8 ليتر آب تميز  

زمان اختلاط   : سه دقیقه

زمان ماندگاري پس از اختلاط : 30 تا 60 دقيقه

دماي اعمال : 5+  تا 30 + درجه سانتیگراد ، دماي پائينتر موجب افزايش و دماي بالاتر موجب كاهش زمان سخت مي گردد.

ميزان مصرف : در سطوح مرطوب Kg/m2  0/75  در يك لايه ، در سطوح خيس  ( ديوارها) :Kg/m2 1/2 در دو لايه، در سطوحي كه تحت فشار هيدرواستاتيك نيستند.Kg/m2 1/5 در دو لايه ، براي سطوح تحت فشار هيدرواستاتيك ( براي سطوح با تخلخلهاي بيش از حد قابل پيشبيني نمي باشد).

شرايط محيطي پس از اعمال : آمادگي براي قرار گرفتن در معرض رطوبت نسبي 60 % و دماي +20 ºC سانتيگراد و تحت شرايط زير :

در باران پس از 24 ساعت ؛ در معرض بار ترافيكي پس از 5 ساعت ، در معرض خاكريزي  3 روز پس از اعمال

 

شرايط نگهداري : در محيط خشك، 12 ماه

بسته بندي :  پاكت 25 كيلوئي

 

دستور العمل اعمال :

آماده سازي سطح :

سطح مورد نظر بايد كاملاً تميز شده و از هر گونه آلودگي وذرات سست پاك گردد بطوريكه منافذ موئينه بتن باز باشد ، همچنين سطح بايد خلل و فرج كافي براي نفوذ شيميائي به داخل بتن را داشته باشد .كليه سطوح نرم بايد IC درست بطريق مكانيكي جهت تامين چسبندگي لازم بين سطح وپوشش زبر شوند .

- تمامي آلودگيها اعم از گرد و غبار ، ذرات سيمان ، روغن و تركيبات سست و رنگها بايد بوسيله اسيد شوئي ، سند بلاست ، واتر جت يا روشهاي مكانيكي ديگر زدوده شوند .

- كليه برآمدگيها ، لبه ها ، ذرات شن و سطوح آسيب ديده بايد برداشته شده و درزهاي ريز و تركهاي غير دینامیک تا عرض چهاردهم میلیمتر ، به عرض 20 میلیمتر و عمق 25 میلیمتر خالی گردد .

نشتي هاي فعال آب توسط Fix-10S   بايد متوقف گردد.

- سطوح آسيب ديده و تخريب شده با ملات ترميمي  ASOCRET-IM  يا ASOCRET-RN مناسب بسته به كاربري سطح ترميم شوند .

- درزهاي اتصال ، اجرائي توسط ASO-JOINT-TAPE 2000 S و

  AQUAFIN-2K/M آب بند شوند.

- كليه سطوحي كه قرار است آب بندي گردد. توسط آب تميز مرطوب شوند.مرطوب نمودن سطح طبق دستورالعمل تا رسيدن به حالت اشباع طوريكه كليه تخلخلهاي سطح براي رشد كريستالهاي عمقي آماده باشند ادامه يابد .

هنگاميكه از AQUAFIN-IC  استفاده ميشود ، دقت داشته باشيد كه سطح بايد نمدار بوده ولي خيس نباشد .از كار  بر روي سطوح غير قابل نفوذ بايد اجتناب نمود .

آماده كردن مواد :

مقدار 6/75 تا 8 ليتر آب تميز را داخل سطل تميزي ريخته و ميزان كافي از ملات را همزمان در حاليكه به طريق مكانيكي با همزن به 

دور 700 rpm -300 در حال هم خوردن مي باشد با آن مخلوط نمائيد و اين عمل تا رسيدن به مخلوطي كاملاً يكنواخت ، بدون كلوخه و قابل اسپري ادامه دهيد .

تنها ميزاني از مواد كه طي زمان  60تا 30 دقیقه قابل اعمال هستند با هم مخلوط نمایدو پس از گذشت مکثکوتاهی  به مدت 3در حدود  دقیقه دوباره عمل هم زدن را تکرار نمایید .

 

اعمال : AQUAFIN-IC

اعمال به روش دوغابي :

ميزان مورد نياز از AQUAFIN-IC را بطور يكنواخت توسط برس روي سطح اعمال نموده ، سپس برس را بصورتيكنواخت بر سطح حركت دهيد. و بهتر است لايه دوم را زمانيكه لايه اول كاملاً خشك نشده و چسبناك مي باشد، عمال نمود .

اعمال با اسپري :

AQUAFIN-IC را مي توان با دستگاه اسپري اعمال نمود ، بسته به ميزان رطوبت موجود در محيط ضمن اجرا با اسپري ، اعمال را ميتوان در يك يا دو لايه طي يك حركت دوراني انجام داد . بهتر است لايه دوم را تا زمانيكه لايه اول هنوز مرطوب و اندكي چسبناك است اعمال نمود.

سخت شدن و محافظت از پوشش :

سطوح خارجي و رو باز :سطح پوشش داده شده بايد به مدت 3 روز مرطوب نگهداشته شود. ضمناً از تابش مستقيم خورشيد ، باد ويخ زدگي توسط لايه اي محافظ نظير ورق پلي اتيلني يا پارچه محافظت گردد.سطح پوشش داده شده بايد به مدت 24 ساعت از قرار گرفتن در معرض بارش مستقيم باران محافظت گردد. عمل خاكريزي را 3 روز پس از اعمال لايه دوم مي توان انجام داد .

سطوح داخلي :در سطوحي كه داراي رطوبت بالائي باشند به خوبي رشد كرده و تشكيل كريستال AQUAFIN-ICمي دهد ولي بر روي سطوح خشك لازم است كه بمدت 3روز به سطح آب داده شود . همچنين بايد اطمينان حاصل نمود كه محيط اطراف سطح تا 24 ساعت از تهويه كافي برخوردار است.

مخازن ذخيره آب :

توجه به اين نكته ضروري است كه پر كردن مخزن 3 روز پس از اعمال  AQUAFIN-IC امكانپذير بوده و به منظور بهره برداري از مخزن جهت استفاده آب شرب ابتدا بايد مخزن توسط آب تميز شستشو گردد.در صورتيكه AQUAFIN-IC به درستي اعمال شده باشد بصورت دائمي فعال باقي مي ماند و داراي عمري برابر عمر سازه خواهد بود .

 

نكات مهم :

واكنش بين IC و آهك آزاد موجود در بتن منجر به شوره زدگي مي شود ولي اين شوره ها را مي توان با برس ازسطح پاك نمود رنگهاي متفاوت AQUAFIN-IC .بستگي به ميزان رطوبت موجود در بتن دارد ، IC بسته به ميزان رطوبت موجود پس از كيورينگ تيرگي و روشني متفاوتي ، در بتن ممكن است پيدا كند .

وجود سطح سالم و بي عيب لازمه ايجاد پيوند بين سطح و پوشش مي باشد ، بنابراين سطوح سست كه مانع ايجاد پيوند كامل بين پوشش و سطح اصلي هستند بايد با واتر جت تحت فشار400 بار ،فشار هوای 2000 بار و شات بلاست ، كه روشهاي مناسبي براي اين منظور هستند برداشته شود .

در مخازن ميانگين دما بايد بين 10 تا 15 درجه سانتیگراد باشد ، براي اطمينان از كيورينگ سيمان سطح بايد براي مدت زمان معيني داراي رطوبت بالاي 80 % باشد و از خشك شدن سطح ممانعت گردد .بطور عمومي 7 روز براي اين منظور كافي است.لازم است از تراكم آب و يا ايستادن لايه اي از آب بر روي سطح در طول اين زمان جلوگيري شود . در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و یا  بر روی سطوح یخ زده آنرا اعمال نکنید . همچنین چهت کاربرد در دمای های بالاتر از 32 درجه سانتیگراد طبق نظر مشاور اقدام نمایید.

آنرا بر روي زمينه خشك و يا سطوح غير بتني اعمال نكنيد

 

احتیاط و ایمنی :

همانند تمامی محصولات شیمیایی ، احتیاط لازم در زمان انبار داری و مصرف ضروری است . از تماس با چشم ها ، دهان ، پوست و مواد خوراکی اجتناب شود . در صورت ترشح به چشم ها و پوست آن را به سرعت با آب بشوئید. در صورت بلع ناگهانی به پزشک مراجعه کنید . در ظروف را پس از مصرف ببندید .

 AQUAFIN-IC را به گونه ای بکار برید که غبار کمتری در هنگام اختلاط ایجاد شود . برای مقابله با غبار احتمالی از یک ماسک سبک استفاده کنید .

 

تاییدیه کیفیت :

تمامی محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن عرضه می گردند ، مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

 

 

 

کاربرد

Name

سیستم محافظتی و آب بند کننده کاپیلارهای بتن و ملات

Dezoseal  G-25

پوشش محافظتی  و آب بند مقاوم بر پایه قیر با قابلیت رقیق شدن با آب

Dezoproof P-900

پودر آب بند و ترمیم کننده بتن بر پایه تکنولوژی نانو با ویژگیهای منحصر به فرد

Dezonano CX-800

آب بند الاستومری انعطاف پذیر دو جزئیی پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر

Isonem MD 27

پوشش دو جزئی فوق الاستیک آب بند وویژه آب بندی مخازن ، استخر ها و تصفیه خانه های آب  وفاضلاب

Isonem MD 28

پوشش و ملات آب بند کننده بتن نفوذگر و سوپر کریستال شونده

Isonem M 35

پوشش دو جزئی آب بتن برای استفاده در فشاره های منفی و مثبت

Isonem M 35  2K

پوشش آب بندی دکوراتیو استخر ها و آب نما ها بر پایه پلی یورتان

Isonem Pool

واتراستاپ منبسط شونده بنتونیتی

Isonem S-Flex

پودر آب بند  پایه سیمانی تک جزئی با خواص آنی گیری

Isonem M 36

ملات منبسط شونده آب بند ویژه آب بندی درزهای بندکشی و بتن

Isonem M 30

پوشش آب بند بدون رنگ ویژه آب بندی سطوح کاشی ، سنگ ، نمای آجری و بنا های تاریخی

Dezoseal G-400

رزین تزریقی منبسط شونده بر پایه پلی یروتان ، تک جزئی و قابل تزریق در درزها و ترکهای حاوی آب

Dezo injection 101

رزین تزریقی دوجزئی بر پایه پلی یورتان  با چسبندگی عالی جهت آب بندی دائمی

Dezo injection 201

 

آب بندی  سازه های بتن چیست ؟ سازه های بتنی از سه منظر دوام ، بهره برداری و زیبایی نیازمند آب بندی می باشند. آب بندی سازه های بتنی گویای لحاظ تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ یا عبور آب یا سایر مایعات از مقطع بتن می باشد.روش های مختلفی برای آب بندی بتن وجود دارد.سه روش عمده آب بندی سازه های بتنی ، آب بندی در حین ساخت ، آب بندی به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر ، آب بندیبه روش تزریق می باشد.

باید توجه داشت که آب بندی بتن در بسیاری از مواقع با وجود اینکه ما شاهده ورود آب از قسمتی و خروج آن از سمتی دیگر نیستیم به لحاظ دوام سازه دارای اهمیت بالایی می باشد.

بدیهی است که مطمئن ترین روش و کارآمد ترین روش همواره آب بندی سازه های بتنی با به کارگیری تمهیدات در حین ساخت می باشد. این امر می توان با استفاده از کاهش نفوذپذیری بتن ، استفاده از افزودنی های بتن آب بند کننده و نصب واتراستاپ آب بند کننده بتن یا استفاده از پوشش های آب بندی در جهت فشار مثبت تحقق یابد.

اما متاسفانه با این وجود در بسیاری از مواقع مشاهده می شود به دلایل اقتصادی و یا عدم آگاهی کافی سازندگان و تصمیم گیران این سیستم آب بندی در سازه های بتنی صورت نمی گیرد.

لذا در این صورت در گام دوم می توان برای آب بندی بتن از یکی از دو روش رایج آب بندی سازه های بتنی یعنی آب بندی به روش تزریق رزین های پلی یورتان و اپوکسی و یا روش آب بندی با استفاده از انواع پوشش های آب بندی استفاده کرد. لازم به ذکر است که پوشش های آب بندی دارای گون های مختلفی می باشند که هر یک متناسب با شرایط بهره برداری و محدودیت های مالی و اجرایی، انتخاب و قابل استفاده می باشند.لذا آنچه در این بین می تواند در انتخاب روش آب بندی بتن مورد توجه باشد لحاظ حداکثر دوام آب بندی سازه های بتنی می باشد.

از جمله انواع پوشش های آب بندی بتن می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

پوشش آب بندی کننده نفوذگر و کریستال شونده بتن

پوشش آب بند کننده  پلیمری سیمانی دو جزئی بتن

پوشش آب بند کننده پلی یورتان و اپوکسی بتن

پوشش آب بند کننده پلی یروتان بتن

پوشش آب بند کننده اکرولیکی بتن

پوشش آب کننده سیلوکسان بتن

و سایر انواع پوشش های آب بندی بتن

از مزایای استفاده از آب بندی به روش تزریق رزین پلی یورتان و اپوکسی می توان به امکان از اجرای آب بندی در فاشر مثبت و منفی ، حداکثر دوام سازه بتنی به علت جلوگیری از ورود آب به سازه و سرعت بالای اجرا می باشد. از مشکلات عمده این روش آب بندی بتن ، تخصص بالای مورد نیاز ، نیاز به تجهیزات خاص و گرانقیمت مورد نیاز و قیمت گرانتر این روش آب بندی بتن می باشد.

اين شركت عمليات آب بندي سازه هاي بتني را به دو روش موجود در جهان و ايران يعني آب بندی بتن به روش عايق سطحی و 

روش آب بندی بتن به روش تزريق رزين پلی یورتان و اپوکسی انجام مي دهد :

آب بندی بتن به روش عايق سطحي  : 

اين روش  آب بندی بتن بر مبناي ايجاد لايه نفوذ ناپذير در سطح بتن شكل گرفته است كه در حال حاضر بسته به شرایط  سازه و

بهره برداری از سازه با استفاده از مواد های آب بندی بتن با پایه ها ی مختلف و تولیدی شرکتهای معتبر جهانی مانند انجام می 

شود.

روش آب بندی بتن با استفاده از تزريق رزين پلی یورتان و اپوکسی:

اين روش آب بندی بتن بر مبناي تزريق رزين هاي پلی یورتان و اپوکسی یک جزئی و دوجزئی با پمپ مخصوص تزريق در محلهاي نفوذ آب 

می باشد که باعث آب بندي جسم بتن از داخل و عمق بتن مي گردد.

 

لازم به ذكر است كه روش پيشنهادي اين شركت برای آب بندی سازه های بتنی  همواره آب بندي بتن  به روش تزريق مي باشد .

در حال حاضر اين شركت به عنوان یکی از معدود شرکتهای دارای تجهیزات تخصصی ، تجربه و توانمندی در زمینه آب بندی بتن با

استفاده از تزریق رزین پلی یورتان و اپوکسی می باشد.

 

 

 

 

 

 

مزاياي عمده آب بندي بتن به روش تزريق  زرین های پلی یورتان و اپوکسی:

آب بندي جسم بتن و عدم ورود آب به درون  بتن و جلوگيري از اثرات مخرب ورود آب به بتن  مانند خوردگی و ...

امكان آب بندي بتن از هر دو سمت سازه ( آب بندی بتن در فشار مثبت و فشار منفی )

امكان آب بندي  بتن در محلهاي با دبي آب بالا

مقاومت اين روش آب بندي بتن در برابر فشار معكوس آب

عمر طولاني اين روش آب بندي بتن

امكان آب بندي تركهای بتن با ابعاد مختلف

امكان آب بندي بتن در محيط هاي مرطوب و سازه های در حال بهره برداری

سرعت بالاي اجرايي عمليات مورد نظر آب بندي بتن

 

قطعات بتنی فونداسیون ها ، مخازن نگهداری آب آشامیدنی ، آب های صنعتی و کشاورزی ، فاضلاب های شهری و صنعتی ، سازه های زیر زمینی و سازه های زیرزمینی و سازه های در معرض رطوبت جوی زیاد ، همگی نیازمند استفاده از محصولی مناسب برای آب بندی می باشند .
امروزه بسته به نوع سازه ، نیاز های متفاوتی در مورد آب بندی مطرح می شود . قابل اعتماد بودن ، دوام طولانی و یا مقاومت در برابر انواع تنش های وارده مکانیکی و پایداری شیمیایی .
این چالش وقتی پررنگ تر می شود که به مسایل زیست محیطی نیز توجه کنیم چرا که در برخی از موارد نفوذ مایعات شیمیایی و آب های آلوده به خاک و یا آب باعث آلوده شدن آن ها می شود .
در مواردی کارکرد صحیح یک سازه اثرات مستقیم و یا غیر مستقیم در جامعه و مسایل اقتصادی دارد . از این رو در سال های اخیر و در پی پیشرفت های علمی جامعه جهانی روش های مدرنی به وجود آمده که صنعت آب بندی را دچار تحولی بزرگ نموده است از جمله این محصولات می توان به پودرهای آب بند کننده مورد استفاده در طرح اختلاط بتن ، ملات های آب بند برای بتن های اجرا شده ، ملات های زود گیر جهت بند آوردن نشت آب ، ملات های نفوذگر جهت مقابله با فشار های منفی و مواد آب بند تزریقی جهت کمک به آب بندی تونل ها ، درز های اجرایی ، استحکام خاک در مناطق دریایی و آب بندی ترک های مویی در سازه ها اشاره نمود .
طیف گسترده این محصولات و طراحی متفاوت و کاربردی آن ها به گونه ایست که شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا می تواند بسته به نیاز کارفرمایان محترم مشکلات پروژه را مرتفع کند .

انواع محصولات آب بندی شرکت مهندسی بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران :

 

 

آب بندی انواع سازه های بتنی

یکی از مواردی که در سازه‌های بتنی در مجاورت دائم یا غیر دائم با آب یا مواد شیمیایی بسیار اهمیت دارد، آب‌ بندی این سازه‌ها است. دپارتمان بخش آب بندی سازه‌های بتنی شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، با سوابق ارزشمند، توانمندی بالا و استفاده از مصالح و تجهیزات تخصصی به روشهای زیر راهکارهای آب بندی را ارائه می‌کند:

آب بندی در حین ساخت

این روش با استفاده از مواد افزودنی مناسب و قرار دادن واتراستاپ در درزهای اجرایی یا انبساطی و رعایت نکات مهم اجرایی انجام می‌گردد.

آب بندی به روش تزریق رزین پلی‌یورتان (Polyurethane)

پلی‌یورتان‌ها پلیمرهایی هستند که دارای پیوند یورتانی بوده و از طریق واکنش افزایشی بین یک گروه ایزوسیانات و یک ترکیب دارای هیدروژن فعال مثل گروه هیدروکسیل شکل می‌گیرند. مهمترین ویژگی این گروه از پلیمرها این است که پس از واکنش ساخناری پایدار بوجود می‌آید. در این روش آب بندی بتن، رزین‌های پلی‌یورتان یک جزئی یا دو جزئی با پمپ مخصوص تزریق در محل‌های نفوذ آب تزریق می‌شوند و باعث آب ‌بندی جسم بتن از داخل و عمق می‌گردد.

مزایای آب بندی به روش تزریق پلی یورتان:

- آب بندی جسم بتن و عدم ورود آب به درون بتن و جلوگیری از اثرات مخرب ورود آب به بتن مانند خوردگی...

- امکان آب بندی از هر دو سمت سازه (آب بندی در فشار مثبت و منفی)

- امکان آب بندی در محلهایی با دبی آب بالا

- مقاومت در برابر فشار معکوس آب

- امکان آب بندی ترکهای بتن با ابعاد مختلف

- پلی یورتان دارای کارکردهای گوناگونی از جمله کفپوش های صنعتی، پوشش های محافظتی، فوم ها، بتونه و ماستیک است.

کفپوش های پلی یورتان :

با مقاومت‌های مکانیکی، شیمیایی و سایشی مطلوب جهت اجرا در کارخانجات صنعتی، ورزشگاه ها، محیط‌های دارای لرزش و نیز محیط‌هایی که در معرض اشعه ماوراء بنفش (UV) قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

پوشش‌های محافظتی پلی یورتان :

پوشش‌های محافظتی پلی یورتان با قابلیت اجرا در ضخامت‌های مختلف بر حسب نوع کاربری سطوح مورد نظر و همچنین دارا بودن خواص مطلوب فیزیکی و بهداشتی و از همه مهمتر مقاوم در برابر اشعه UV خورشید، مناسب برای پوشش مخازن آب آشامیدنی ، لوله‌ها و اتصالات، سطوح لوله های بتنی انتقال آب قابل ارائه می‌باشد.

آب بندی با استفاده از روش های عایق سطحی

این روش آب بندی بتن بر مبنای ایجاد لایه نفوذ ناپذیر به روش لاینینگ در سطح بتن صورت می‌گیرد. بسته به شرایط  سازه و عملکرد مورد انتظار از سیستم مورد بهره‌برداری، این شرکت از مواد آب بندی بتن با پایه‌های مختلف تولیدی شرکتهای معتبر جهانی استفاده می‌کند. این روش برای آب‌بندی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، مخازن ذخیره مایعات، تونل‌ها و منهول‌ها، کانالهای انتقال مایعات، استخرهای چربی گیر کارخانه های صنعتی، پتروشیمی و پالایشگاه ها، کاربرد فرآوانی دارد.

 

 

پکرگذاری و تزریق اپوکسی و پلی یورتان به بتن

سیستم های تزریق اپوکسی به بتن

ترك های موجود در بتن با توجه به اهميت سازه و علل وقوع آن ها دسته بندی و تعمیر و بازسازی نمود. تزریق رزین اپوکسی تحت فشار (Concrete Resin Injection Systems) و پکر گذاری به منظور جوش دادن عضو بتنی گسیخته شده در اثر ترك خوردگی، از جمله روشهای مقاوم سازی کاربردی می‌باشد. اپوکسی تزریقی خلل ها و ترک های بتن را پر کرده و همچنین مانند سد پوشش محافظ از ورود آب به داخل سطوح جلوگیری می‌نماید.

رزینهای اپوکسی مورد استفاده در سیستمهای تزریق به بتن از اختلاط دو جزء رزین سخت شده (SET) و جزء عمل آورنده (Curing Agents)  یا سخت کننده (Hardeners) حاصل می‌شود. رزین تزریقی ویژگیهای چسبندگی بسیار عالی، مقاومت شیمیایی در برابر اسیدها، افت کم، زود سخت شونده (زمان عمل آوری پائین) و مقاوم در برابر رطوبت دارند.

مراحل پر کردن ترک های بتن توسط تزریق اپوکسی عبارتست از:

1) تمیز نمودن سطوح ترکهای موجود با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص و نصب روزنه های تزریق در فواصل مشخص

2) درز بندی سطوح ترک توسط چسبهای ویژه بمنظور تحمل فشار ناشی از تزریق تا امکان نفوذ رزین اپوکسی فراهم شود.

3) تزریق رزین اپوکسی مخصوص (با چسبندگی کم و  زمان گیرش مناسب و تنظیم شده) توسط پمپهای ویژه از پایین ترین روزنه

4) به محض ریزش رزین از روزنه تزریق بعدی، شیر روزنه بسته می‌شود و از روزنه بعدی ادامه عملیات تزریق انجام می‌شود. فشار اولیه تزریق معمولا 25 اتمسفر می‌باشد که در طی اجرای تزریق به تدریج فشار افزایش داده می‌شود.

5) به منظور بررسی و اطمینان از تزریق صورت گرفته و میزان نفوذ رزین اپوکسی در بتن، مغزه گیری از ترکها صورت می‌گیرد. همچنین می‌توان نمونه های بدست آمده را با استفاده از جک بارگذاری شکست و صفحه شکست مغزه را بررسی کرد.

تزریق پلی یورتان دو جزئی

آبریزش LEAKAGE آب در بتن‌هایی که تحت فشار آب می‌باشند (نظیر آب بندی تونلها ، تاسیسات بتنی زیر دریایی، چاله آسانسورها و ... ) توسط تزریق پلی یورتان دو جزئی قابل ترمیم و آب بندی می‌باشد. پلی یورتان در ترکیب با آب واکنش نشان داده و حدودا 10 تا 15 برابر متوم می‌شود. بدین ترتیب کلیه درزها، خلل ها و ترکهای داخل بتن پر می‌شود. این محصول توسط پمپ مخصوص توسط اکیپ مجرب شرکت جهت آب بندی فشار منفی آب در بتن تزریق می‌شود.

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه راه اندازی گردیده است .

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، اولین و تنها مجموعه فنی و مهندسی با محوریت بتن در سطح کشور می باشد که توانسته با ارائه خدمات متنوع و تخصصی گامی  نو و البته کارآمد در عرصه صنعت بتن کشور بردارد. این امر باعث گردیده تا کارشناسان و مهندسی فعال در عرصه بتن کشور با در اختیار داشتن تیم کارآمد در کنار خود راه سخت اجرای پروژه عمرانی را با اطمینانی بیشتر و با کیفیت تر بردارند.

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور  همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد.

در این راستا ، کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران فعالیت خود را در سه شاخه فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی  هدف دهی و پیگیری نموده و می نماید. 

بخش مهندسی و اجرایی کیلینیک فنی و تخصصی بتن : بر هیچ کس پوشیده نیست که افزایش کیفیت و دوام پروژه ها عمرانی و سازه های بتنی در حین ساخت و بهره برداری  مستلزم سوق به سمت ارائه خدمات تخصصی و هدفمند می باشد. این امر به خصوص در پروزه تخصصی و حساس تر مانند تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی که بازدهی و نتیجه گیری از آن ها صفر یا صدی می باشد ، رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. از این رو مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایارن با در اختیار گیری تجهیزات تخصصی ، تیم مهندسی و کارشناسی و نیروهای اجرایی کارآزموده و آموزش دیده خدماتی به روز و تخصصی را به دست اندرکاران و کارفرمایان پروژه های عمرانی در سطح کشور و منطقه ارائه نماید.

 سرفصل های خدمات مهندسی و کارشناسی بتن قابل ارائه توسط مجموعه :

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای مقاوم سازی انواع سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای آب بندی و محافظت سازه های بتنی ماننده تصفیه خانه ها ، سازه های صنعتی ، کولینگ تاورها ، کلاریفایرها ، ایستگاه های پمپاژ ، استخرها ، مخازن آب و فاضلاب ، سد ها ، کانالها و ...

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع  تست و آزمایش های غیرمخرب سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع کف پوش های صنعتی از جمله کف پوش های پایه سیمانی ، اپوکسی و پلی یورتان

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره و کارشناسی بتن

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای کرگیری و کاشت آرماتور و بولت در سازه های بتنی

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای ورق های ژئوممبرین

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش ضد حریق

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش های ضد اسید

بخش آموزش کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران :

این بخش در راستای اهمیت و نیاز دانش عملی و عملیاتی مهندسین و دست اندرکاران پروژه عمرانی به ویژه پروژه های بتنی راه اندازی گردیده است.کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در این راستا با تعریف سرفصل و دوره های تخصصی و کاربردی بتن و نیز به کارگیری مدرسین و متخصصین سرشناس ، کارآزموده و با تجربه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بتن  به صورت عمومی و اختصاص نموده است.

 

 بخش بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران :

امروزه با گسترش روزافزودن استفاده از انواع افزودنی و محصولات کمکی و جانبی بتن در پروزه های عمرانی شرکت های مختلفی در قالب ارائه کنندگان محصولات مذکور شکل گرفته و به خدمات در سطح کشور اقدام می نمایند. اما آنچه همواره در این زمینه به عنوان مشکلی بزرگ قابل تامل بوده است ارائه خدمات به صورت عام و فارغ از تخصص لازم  و خدمات پس از فروش بوده است. که این موضوع باعث تحمیل هزینه های گزاف و تاثیرات منفی در پروژه ها گردیده است. از این رو این مجموعه سعی نموده تا با ارائه خدمات توامان کارشناسی در کنار خدمات بازرگانی نسبت به حل این نقیصه اقدام نماید.

 • جهت آببندي داخلي و خارجي انواع سطوح بتني جديد و قديمي
 • آب بندي مخازن آب آشاميدني، سيستمهاي فاضلابي، سازه هاي دريايي، تونلها، منهولها، گذرگاههاي زيرزميني وحوضچه هاي پرورش ماهي
 • چاله آسانسورها ،ديوارهاي حائل، فونداسيونساختمانها و پاركينگها
 • آب بندي پلنتهاي عملياتي آب و فاضلاب ، حوضچه هاي نگهداري آب
  1. مواد افزودنی آب بند جهت بتن تازه
  2. واد آب بندی جهت فشار های مثبت و منفی ( سیمانی پلیمری )
  3. مواد آب بندی نفوذگر
  4. مواد آب بندی بر پایه اکریلیک
  5. مواد آب بندی آنی گیر
  6. واتر استاپ P.V.C
  7. انواع مواد درزگیر پلی اورتان جهت آب بندی درز های اجرایی
  8. انواع مواد آب بندی بر پایه تار و اپوکسی

 


فایلهای پیوست

 1. IC