اتمام عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پست برق بندر امام خمینی

اتمام عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پست برق بندر امام خمینی توسط تیم فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


اتمام عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پست برق بندر امام خمینی - شرکت کیوان انرژی