دمای بتن ریزی

جستجوی کلمه دمای بتن ریزی در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 1425


 

 

 

 

دمای بتن ریزی

 

براساس آیین نامه بتن ریزی حداکثر دمای بتن ریزی  32 درجه سانتیگراد می باشد . 

شما برای کسب اطلاعات بیشتر برای حداکثر و حداقل دمای بتن ریزی به مقالات  بتن ریزی هوای گرم و بتن ریزی در هوای سرد در بخش مقالات علمی سایت مراجعه نماید و یا با وارد کردن عبارت مورد نظر در پنجره جستجو موضوع را سرچ نماید.

 

 

 

بتن ريزي در هواي گرم

 

هواي گرم سبب مشكلات در توليد، جايدهي و عمل‌آوري بتن شده و اثر نامطلوب در خواص و بهره‌برداري  بتن دارد. هواي گرم عبارت است از تركيبي از هر چهار  عامل، دماي زياد هوا، رطوبت نسبي كم، سرعت باد و دماي بتن كه در كيفيت بتن تازه يا سخت شده اثر مي‌گذارد و سبب بروز خواص نامطلوب در بتن مي‌شود.

به طور كلي اگر دماي بتن  بيشتر از C º 32  باشد، هواي گرم محسوب مي‌گردد و بايد از تمهيدات ارائه شده در اين فصل استفاده شود. در  شرايط هواي گرم،  لازم است از بتن‌ريزي خودداري گردد. در چنين مواردي  بهتر است به جاي ساخت بتن و بتن‌ريزي در اواسط روز، در اوايل صبح و  يا در شب هنگام ، بتن‌ريزي انجام گردد.

هواي گرم آثار نامطلوب در بتن تازه و سخت شده دارد و چنانچه تمهيدات خاص اعمال نگردد، كيفيت مورد نظر بتن حاصل نمي‌شود. آثار نامطلوب هواي گرم در بتن تازه (خميري) به شرح زير است :

 

1.     افزايش سرعت افت اسلامپ كه متعاقب آن، تمايل به افزودن آب به مخلوط در كارگاه نيز افزايش مي‌يابد.

 

2.     افزايش سرعت گيرش بتن و درنتيجه، مشكلاتي مثل انتقال، پرداخت و عمل‌آوري بتن پيش مي‌آيد و امكان به وجود آمدن درز سرد افزايش مي‌يابد.

 

3.     احتمال ترك خوردگي پلاستيك افزايش مي‌يابد.

 

4.     كنترل حباب هواي ايجاد شده (توسط مواد حباب زا) در بتن تازه مشكل مي‌گردد.

 

آثار نامطلوب هواي گرم در بتن درحالت سخت شده، شامل موارد زير است :

 

1.     افزايش مقدار آب مخلوط بتن سبب كاهش مقاومت بتن مي‌گردد.

 

2.     افزايش دماي بتن باعث كاهش مقاومت  درازمدت بتن مي‌شود. به طور كلي هواي گرم سبب افزايش مقاومت فشاري زود هنگام بتن مي‌گردد، اما مقاومت نهايي كمتر از مقاوم بودن بتن در شرايط معمولي خواهد بود.

 

3.     احتمال ترك خوردگي ناشي از جمع شدگي (از نوع خشك شدگي) افزايش مي‌يابد.

 

4.     به دليل افزايش نسبت آب به سيمان (به دليل تمايل افزودن آب مخلوط) دوام بتن كاهش مي‌يابد.   

 

5.     نفوذپذيري بتن به دليل رشد سريع بلورهاي حاصل افزايش مي‌يابد.

 

6.     كاهش پيوستگي بين بتن و ميلگرد به وجود مي‌آيد.

 

7.     احتمال خوردگي ميلگردهاي بتن در شرايط خورنده (به ويژه سواحل جنوبي كشور) افزايش  مي‌يابد.

 

8.     نماي بتن دچار تغيير رنگ شده و ظاهر آن به دلايل مختلف از جمله ايجاد درز سرد، نامطلوب مي‌گردد.  

 

عوامل مؤثر در تشديد خسارات ناشي از هواي گرم :

-         استفاده از  سيمان‌هاي زودگير يا با سرعت هيدراسيون زياد

-         استفاده از مواد افزودني شيميايي زودگيركننده و يا مواد افزودني معدني كه در افزايش سرعت هيدراسيون موثر است (نظير دوده سيليسي)

-         به كارگيري نسبت‌هاي آب به سيمان كم  و بتن‌هاي پر مقاومت با عيار سيمان زياد

-         ساخت قطعات بتن مسلح نازك و پر ميلگرد

-         استفاده از سيمان‌ها و يا مواد افزودني انبساط زا

 

بنابراين مشاهد ه مي‌شود كه  كار اجرايي با بتن‌هاي با دوام كه در آنها نسبت آب به سيمان تا حد   4/0 پايين مي‌آيد، و طبيعتاً عيار سيمان افزايش پيدا مي‌كند و در مناطق جنوبي كشور تبعاتي را به بار مي‌آورد كه نياز به رعايت شرايط بتن ريزي در هواي گرم را دو چندان مي‌كند. براي كاهش  عيار سيمان در اين شرايط نياز به استفاده از مواد روان كننده به خوبي احساس مي‌شود.  

جمع شدگي خميري

يكي از مهمترين آثار نامطلوب هواي گرم، احتمال ترك خوردگي ناشي از جمع شدگي خميري است. اين نوع ترك‌ها به علت تبخير سريع آب بتن رخ مي‌دهد. به عبارت ديگر، چنانچه مقدار تبخير بيشتر از مقدار آب‌آوري باشد، سبب ترك خوردگي مي‌شود. چهار عامل: دماي هوا، رطوبت محيط، سرعت باد و دماي بتن، در مقدار تبخير آب از سطح بتن اثر دارند. چنانچه مقدار تبخير آب از سطح بتن بيشتر از kg/m2 1  در ساعت باشد، احتمال ترك خوردگي بسيار زياد مي‌‌باشد، لازم است تمهيدات اين فصل دقيقاً  اجرا گردد. اما به هر حال وقتي مقدار تبخير از حد  kg/m2  5/0  درساعت بيشتر مي‌شود، توصيه مي‌شود تمهيدات ارائه شده در اين فصل به كار گرفته شود.  

براي تخمين مقدار تبخير مي‌توان از نمودار شكل 1، استفاده كرد. همان طور كه از شكل مشاهده مي‌شود نياز به دانستن رطوبت نسبي محيط، دماي هوا، سرعت باد و دماي بتن است. با استفاده از رطوبت سنج ساده و دماسنج مي‌توان رطوبت و دماي محيط و هم چنين دماي بتن را انداز‌ه‌گيري كرد. براي تعيين سرعت وزش باد مي‌توان از بروز پديده‌هاي ساده‌اي همچون حركت برگها، شاخه‌ها و درختان و ساير پديده‌هايي كه دراطراف مشاهده مي‌شود كمك گرفت و سرعت باد را تخمين زد. براي تقسيم‌بندي بر اساس مشاهدات ظاهري محيط مي‌توان موارد زير را ذكر كرد :

سرعت باد تا km/h 10 (كيلومتر در ساعت) باعث حركت برگها مي‌شود.

سرعت باد تا km/h 20 (كيلومتر در ساعت) درختان كوچك را حركت مي‌دهد.

 

 
   


سرعت باد تا km/h 30 (كيلومتر در ساعت) سبب حركت شاخه‌هاي بزرگ مي‌شود.

 

شكل 1 :  نمودار تخمين مقدار تبخير آب از سطح بتن

براي چگونگي استفاده از نمودار شكل  1، به مثال زير مراجعه شود :

 فرض مي‌گردد كه دماي محيط C º 35  باشد، يك خط عمودي ترسيم مي‌گردد تا رطوبت نسبي محيط را كه 50  درصد  است ، قطع كند. سپس يك خط افقي ترسيم مي‌شود تا دماي بتن  را كه در اين مثال، C º 30 است قطع كند. فرض مي‌گردد كه سرعت باد km/h 15 باشد، بنابراين يك خط عمودي كشيده مي‌شود تا اين مقدار سرعت باد را قطع كند. در آخرين مرحله از نقطه نهايي يك خط افقي كشيده مي‌شود تا مقدار شدت تبخير در محور عمودي مشخص گردد. در اين مثال، مقدار شدت تبخير نزديك به kg/m2/h 1،  است، بنابراين بايد حتماً از تمهيدات اين فصل براي كاهش مقدار تبخير استفاده گردد. در غير اين صورت احتمال ترك خوردگي سطح بتن ، زياد خواهد بود.

همان گونه كه مشاهده شد،  تبخير از سطح بتن و دماي بتن در بتن ريزي حايز اهميت  است. لذا كاهش دماي بتن در هنگام بتن‌ريزي  تا مرحله گيرش و كاهش شدت تبخير مي‌تواند از ايجاد خسارات مختلف كه در فوق ذكر شد، جلوگيري نمايد.

مصالح مصرفي

تمهيداتي به شرح زير در هواي گرم در مورد مصالح مصرفي بايد به كار گرفته شود :

 

1.     بايد از گرم شدن سنگدانه‌ها جلوگيري گردد. بنابراين با انباشتن سنگدانه‌ها    در زير سايبان يا پوشاندن آنها با برزنت در برابر تابش مستقيم آفتاب، از گرم شدن سنگدانه جلوگيري شود. به هر حال در صورتي كه سطح توده سنگدانه‌ گرم شده باشد، مي‌توان با كنار زدن لايه سطحي سنگدانه‌ها از قسمت‌هاي زيرين استفاده نمود.

 

2.     آب اختلاط بايد در مخزن‌هايي واقع در زيرزمين نگهداري شود، اگر امكانات، اجازه استفاده از منابع زيرزميني را نمي‌دهد، بايد منابع با رنگ سفيد در مقابل نور خورشيد محفاظت شوند. براي كاهش دماي آب در منابع زميني و يا هوايي، توصيه مي‌شود از عايق بندي استفاده گردد.

 

3.     نبايد از سيمان داغ استفاده شود، زيرا سيمان داغ درهنگام ساخت مخلوط سبب گيرش سريع و كلوخه شدن مي‌گردد. توصيه مي‌شود دماي سيمان به 60 درجه محدود گردد. به كارگيري رنگ روشن و منعكس كننده نور خورشيد براي سيلوها توصيه مي‌شود. استفاده از سيلوهاي فلزي دو جدار و يا عايق بندي سيلوها راه حل مناسبي براي پيشگيري از داغ شدن سيمانها مي باشد. نگهداري پاكتهاي سيمان در انبارهاي سرپوشيده نيز توصيه مي‌شود.

 

4.     چنانچه از فوق روان كننده استفاده مي‌‌شود، توصيه مي‌گردد اين ماده  خاصيت زودگير كننده نداشته باشد.

 

5- توصيه مي‌شود از مصرف سيمان با خاصيت زودگيري خودداري شود. براي مثال، سيمان‌هاي  بسيار ريز (با سطح ويژه زياد) خاصيت زودگيري دارند.

ساخت بتن

در ساخت بتن بايد تمهيدات خاص به كار گرفته شود، تا دماي بتن كاهش يابد. موارد زير به ساخت بتن با دماي كم كمك مي‌كنند :

 

1.     در هواي گرم و خشك و يا نيمه مرطوب، آب پاشي متناوب بر روي توده سنگدانه‌ها مؤثر است، زيرا تبخير آب از سطح  ذرات به خنك شدن سنگدانه‌ها كمك مي‌كند. به طور مسلم استفاده از آب خنك اثر بيشتري دارد. اما در هنگام استفاده از اين سنگدانه‌ها بايد دقت لازم را اعمال نمود چون تغييرات رطوبت سنگدانه‌ها درمقدار آب مخلوط اثر مهمي دارد و بايد رطوبت سنگدانه‌ها در طرح مخلوط در نظر گرفته شود. مسلماً در شرايطي كه هوا مرطوب باشد، آب پاشي بر روي سنگدانه منجر به تبخير زود هنگام و كاهش دماي سنگدانه نمي‌گردد و كنترل نسبت آب به سيمان بتن را دچار مشكلات جدي مي‌كند. همچنين دستيابي به دماي مورد نظر بتن را با استفاده از آب خنك و يا يخ به دليل كم شدن آب مصرفي دشوارتر مي‌سازد. قرار دادن سنگدانه‌هاي مرطوب در مسير وزش باد براي افزايش تبخير وكاهش دماي آن بويژه بر روي تسمه نقاله در مناطق خشك يا نيمه خشك كاملاً مؤثر است. ريختن آب خنك يا دميدن هواي خنك بر سطح سنگدانه‌ها بويژه بر روي تسمه نقاله مي‌تواند در كاهش دماي سنگدانه موثر باشد.

 

2.     آسانترين روش كاهش دماي بتن، استفاده از آب سرد در ساخت بتن مي‌باشد. از طرف ديگر، دماي ويژه آب 5/4 تا 5 برابر سيمان و سنگدانه است. براي مثال، در هنگام ساخت مخلوط بتن با 336 كيلو سيمان، 1850 كيلو مصالح سنگي و 170 كيلو آب در متر مكعب، با تغيير دادن  2  درجه سيلسيوس در دماي آب، سبب تغيير دماي بتن به مقدار 5/0  درجه سيلسيوس مي‌شود.

به طور كلي، براي كاهش دماي بتن به مقدار C º 1 ، بايد از دماي مصالح سنگي در حدود   C º 2 و  آب در حدود  C º 4  كاسته شود.

 

3.     استفاده از يخ به عنوان  جايگزين قسمتي از آب اختلاط (يا تمام آب اختلاط) دركاهش دماي بتن بسيار موثر است، زيرا وقتي يخ  صفر درجه تبديل به آب مي‌شود، نياز آن به انرژي حرارتي 80 برابر حرارت مورد نياز براي تغيير دماي آب به ميزان   C º 1  مي‌باشد. به عبارت ديگر، در هنگام ذوب شدن يخ، مقدار دمايي كه جذب يخ مي‌شود بسيار قابل توجه است. براي مثال، اگرنصف آب مخلوط با يخ صفر  درجه جايگزين گردد، دماي بتن در هنگام ذوب شدن يخ به مقدار C º 11 كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر، به كمك آب صفر درجه از دماي بتن در حدود  C º 4  كاسته مي‌شود. بنابراين مجموع كاهش دماي بتن به طور تقريبي  C º 15  مي‌باشد. گاه در زماني كه تقاضاي مصرف سيمان بيش از توليد آن مي‌باشد سيمان‌هاي داغ به خريدار تحويل مي‌گردد به نحوي كه پس از حمل سيمان در هنگام تخليه درسيلو، بدنه بونكر آنقدر داغ است كه دست را مي‌سوزاند. تقارن اين ايام با فصول گرم سبب مي‌شود كه ساخت بتن با دماي مطلوب با مشكل بيشتري همراه گردد. لازم است از مصرف سيمان داغ تحويلي خودداري شود و با نگهداري سيمان در سيلو و افت دماي آن، ساخت بتن تداوم يابد.

تخمين دماي بتن

 

براي تخمين دماي بتن مي‌توان از رابطه ارائه شده در فصل ” بتن ريزي در هواي سرد ” استفاده نمود. همچنين رابطه ارائه شده در زير براي هر دو منظور، يعني ” بتن‌ريزي در هواي گرم ” و ” بتن‌ريزي در هواي سرد”  كاربرد دارد.

 

در اين رابطه Wt, Ws, Wg, Wm, S, G, C  به ترتيب، وزن سيمان، شن خشك، ماسه خشك، آب مصرفي، آب موجود در شن، آب موجود درماسه، و آب كل بتن بر حسب كيلوگرم است. همچنين  tw, ts, tg, و tm به تريتب، دماي بتن مخلوط شده، دماي سيمان، دماي شن، دماي ماسه و دماي آب مصرفي است. عدد 22/0 مقدار ظرفيت گرمايي سيمان و سنگدانه‌ها بر حسب Kcal/kg  است و ظرفيت گرمايي آب معادل Kcal/kg 1 منظور شده است.

 

آب كل بتن برابر مجموع آب مصرفي و آب موجود در شن وماسه مصرفي است.

Wt = Wm + Wg + Ws

در صورت استفاده از يخ در مخلوط، به جاي عبارت Wm.tw  مجموع عبارت‌
 (80-ti 5/0)Wi +(Wm-Wi) tw جايگزين مي‌گردد، كه در آن WI وزن يخ بر حسب kg و ti  دماي يخ مي‌باشد.

دراين بخش، چند مثال ارائه شده است كه روشهاي به كار بردن رابطه‌ها را نشان مي‌دهند :

 

مثال 1- براي ساخت يك متر مكعب بتن، 400 كيلو سيمان، 800 كيلو شن خشك، 1000 كيلو ماسه خشك و 220 كيلو آب كل كار مي‌رود. دماي سيمان C º 35 ، دماي شن C º 40، دماي ماسه C º 30  و دماي آب C º 25  مي‌باشد. درصد رطوبت كارگاهي شن 6/0 درصد و براي ماسه 5/4 درصد به دست آمده است. مطلوب است دماي تعادل بتن مخلوط شده؟

                                                                                                       

                                                                               آب موجود در شن = WG

                                                                                     آب موجود در ماسه = WS

kg   170 = 50-220 = Wm = آب مصرف

     kg 50 = آب موجود در سنگدانه‌ها

 

مثال 2 : اگر بخواهيم دماي تعادل بتن مخلوط شده به oC 28 برسد، آب بايد تا چه حد خنك گردد.؟

 

قابل ذكر است كه رساندن آب oC 25  به oC 5/8  با مقدار زيادي يخ انجام مي‌شود.

Tw = 5/8 oC

 

 مثال 3- اگر بخواهيم با آب oC 25 و يخ oC 4- به دماي مخلوط oC 28 دست يابيم، چند كيلو  يخ لازم است ؟

 

   ‌kg 5/26  Wi=  

 

 

مصرف مقدار كمي از يخ، oC 4  دماي بتن را كاهش داده است

 

مثال 4 اگر بخواهيم بدون خنك كردن آب يا مصرف يخ به دماي oC 28  برسيم، دماي شن بايد به چند درجه سانتيگراد كاهش يابد.؟

 
   

tc = 24.5 oC

 

حمل و نقل (انتقال) بتن

در هنگام حمل و نقل بتن بايد موارد زير رعايت شود :

 

1.     در هواي گرم، حمل و انتقال بتن بايد سريعاً انجام پذيرد، زيرا تأخير باعث كاهش اسلامپ و افزايش دماي بتن مي‌گردد.

 

2.     در هواي معمولي حداكثر زمان تخليه براي كاميون حمل مخلوط (تراك ميكسر) 5/1 ساعت يا حداكثر تعداد چرخش ديگ آن 300 دور مي‌باشد. اما در هنگام حمل بتن در هواي گرم اين زمان بايد كاهش يابد و حداكثر 45 دقيقه تا 1 ساعت باشد. به هر حال چرخش زياد تراك ميكسر موجب تبادل زياد حرارتي با محيط خواهد شد و به هيچ وجه توصيه نمي‌شود.

 

3.     تمام ابزار و وسايل حمل بتن، مانند فرغون، قالبها و حتي ميلگردها بايد خنك شوند.

كنترل دماي بتن پس از بتن‌ريزي

كنترل دماي بتن پس از بتن‌ريزي از دو جنبه حايز اهميت است. همان طور كه در بخش جمع‌شدگي خميري ذكر گرديد، كاهش دماي بتن در كاهش مقدار تبخير و جلوگيري از ترك‌خوردگي، بسيار نقش مهمي دارد.  از طرف ديگر، كنترل دماي بتن در كسب مقاومت مورد نظر اثر قابل توجه‌اي دارد. در مواردي كه بتن با نسبت كم آب به سيمان (كمتر از 45/0) مصرف مي‌شود و يا ازميكروسيليس در مخلوط استفاده مي‌شود، به كار بردن تمهيدات زير اهميت بيشتري دارد، زيرا اين نوع مخلوط‌ها مستعد ترك خوردگي بيشتري است. بنابراين تمهيدات زير بايد اعمال شود:  

 

1.     روي سطح ميلگرد، قالبها و سطح زمين بايد آب پاشي شود(شکل 2) تا دماي سطوح كاهش يابد، اما نبايد بر روي سطوح مذكور، آب اضافي باقي بماند.  مسلماً در هواي مرطوب به جهت كاهش تبخير اين عمل اثر مثبت چنداني نخواهد داشت مگر براي آب‌پاشي از آب خنك استفاده نماييم.

 

 
   

 

2.     در حدود نيم ساعت پس از پرداخت سطح بتن، بايد سطح بتن با پوشش نايلون پوشش داده شود. قرار دادن پوشش تا مدت 4 تا 5 ساعت ضروري است، اما بايد اطمينان حاصل گردد كه جريان هوا در زير پوشش وجود دارد، در غير اين صورت دماي بتن افزايش مي‌يابد.

 

3.     استفاده از سايبان  در بالاي سطح بتن در كاهش دماي بتن بسيار مؤثر است. زيرا از تابش مستقيم آفتاب بر سطح بتن جلوگيري مي‌كند.

 

4.     با ايجاد بادشكن به كمك چتايي يا حصير مي‌توان سرعت باد را كاهش داد.  در هواي گرم و خشك چنانچه اين بادشكن مرطوب گردد، دماي محيط را كاهش و  رطوبت نسبي را افزايش مي‌دهد، بنابراين پارامترهاي مهم تبخير شامل دماي هوا، رطوبت نسبي و سرعت باد همزمان موجب كاهش تبخير شده، ضمن آنكه دماي بتن موجودافزايش نمي‌يابد.

 

5.     بلافاصله پس از سخت شدن بايد عمل‌آوري آغاز گردد. در صورت امكان نبايد از روشهاي عمل‌آوري عايقي استفاده شود (بويژه در مناطق خشك)، بلكه بايد با استفاده از آب، عمل‌آوري را انجام داد. استفاده از گوني خيس نيز روشي مناسب براي عمل‌آوري محسوب مي‌شود، اما گوني به طور مداوم بايد خيس شود.

 

6.     قالب‌ها (بويژه قالب چوبي) به صورت عايق عمل مي‌كنند و  باعث عمل‌آوري بتن مي‌شوند.  در هواي گرم توصيه مي‌شود، قالب‌ها سريع باز شوند و  عمل‌آوري با آب انجام گيرد.  در صورتي كه  امكان باز كردن كامل قالب‌ها وجود نداشته باشد، مي‌توان  آن را شل كرد و آب را به سطح بتن رساند. همچنين در صورت استفاده از قالب چوبي، مي‌توان با آب پاشي بر روي قالب‌ها از تبخير آب بتن جلوگيري نمود.

 

7.     در صورتي كه، بر سطح بتن پس از عمليات پرداخت، ترك بروز كند كه ناشي از جمع‌شدگي خميري ‌باشد، مي‌توان با تراكم مجدد سطح بتن، ترك‌ها را حذف كرد. اجراي عمليات تراكم پس از مشاهده تركها نه تنها باعث حذف تركها مي‌شود، بلكه سبب افزايش مقاومت سايشي لايه سطحي بتن مي‌گردد. عمليات تراكم بايد قبل از گيرش بتن انجام شود. در غير اين صورت، ساختار بتن تغيير مي‌كند و كيفيت آن كاهش مي‌يابد. 

 

 

 

 

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران یکی از بزرگترین شرکت های پیش رو در عرصه تولید و ارائه انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان  به خصوص فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی و  انواع ژل میکروسیلیس در کشور می باشد. شرکت کلینیک بتن ایران همواره یکی از شرکت های تاثیر گذار در عرصه تولید جدید ترین محصولات کاربردی  در صنعت بتن به شمار آمده و می آید. شرکت کلینیک بتن ایران که دپارتمان مرکزی آن در کشور  ایران می باشد در استان های  مختلف نمایندگی عرضه محصولات دارد. این شرکت طیف زیادی از محصولات شیمیایی ساختمان را در سبد تولیدی خود منطبق با آخرین استاندارد های جهانی دارد . از همین رو شرکت کلینیک بتن ایران همواره جایگاهی رفیع و شاخص در بزرگترین پروژه های کشور داشته و همواره یکی از گزینه های مطرح در نگاه متخصصین  و  شرکت ها و  پروژه های بزرگ به شمار می آید.

 

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ارائه کننده محصولات برند کلینیک بتن ایران در ایران می باشد. شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با بیش از ده سال حضور در عرصه پروژه های عمرانی و صنعت بتن کشور جایگاهی ممتاز در پروزه های بزرگ ایران اسلامی داشته و دارد. اعتقاد به ارائه محصولاتی با کیفیت و براساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا همواره سرلوحه مدیران و کارشناسان این مجموعه می باشد. از این رو شرکت کلینیک بتن ایران  همواره شرکتی خوشنام در این عرصه در بین متخصصین به شمار می آید.

 

افزودنی ها ی بتن و محصولات شرکت کلینیک بتن ایران به شرح ذیل می باشد :

افزودنی های  بتن  شرکت کلینیک بتن ایران: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن،ژل میکروسیلیس .

انواع ملات ها و گروت های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت کلینیک بتن ایرانچسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

انواع درزبند و ماستیک های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

انواع واتراستاپ های بتن شرکت کلینیک بتن ایران: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت کلینیک بتن ایرانانواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

انواع رنگ های نمای شرکت کلینیک بتن ایران: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت کلینیک بتن ایران : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن