آزمایش بتن تازه

جستجوی کلمه آزمایش بتن تازه در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 1421


 

 

 

آزمایش بتن تازه

 

بررسي وضعيت ظاهري و اندازه‌گيري رواني

 

در اين فصل، روش نمونه‌برداري براي تعيين كارايي بتن و همچنين نمونه‌گيري از بتن تازه ارائه شده است. 

منظور از بتن تازه، بتني است كه عمل اختلاط اجزاي آن انجام شده ولي گيرش اوليه آن آغاز نشده است. درنمونه‌برداري از بتن تازه بايد به موارد زير توجه نمود :

 

1.     جهت نمونه‌برداري از مخلوط‌كن‌ها، بايد ظرف نمونه‌برداري يا فرغون را به گونه‌اي جلو قسمت خروجي مخلوط كن قرار داد كه بتن به راحتي وارد ظرف شده و قسمتي از بتن يا دانه‌هاي  آن به خارج ريخته نشود.

 

2.     نمونه‌برداري از ماشين‌هاي حمل (تراك ميكسر) بايد طي 4 مرحله متناوب انجام پذيرد، به گونه‌اي كه طي هر مرحله ‌تقريباً به ميزان مساوي نمونه برداشته شود (شكل 1) .

 

3.     در نمونه‌برداري از كاميون‌هاي كمپرسي و به طور كلي ماشين‌ها و وسايلي كه قمست بالاي آنها باز است، بايد بر حسب يكي از روشهاي ذكر شده دربندهاي فوق عمل گردد.   

 

4.     حجم نمونه بتني تهيه شده بايد حداقل پنج برابر حجم مورد نياز براي آزمونه‌ها باشد، اما در هر صورت نبايد از 25 ليتر (حدوداً نصف يك فرغون) كمتر باشد.

 

5.     در صورتي كه هدف از نمونه‌برداري تنها آزمون اسلامپ، تعيين درصد هواي بتن و يا تعيين وزن مخصوص بتن مي‌باشد مي‌توان نمونه‌برداري  را در يك مرحله و به ميزان كمتر از 25 ليتر انجام داد.

 

6.     نمونه تهيه شده قبل از انجام شدن هر آزموني بايد روي سطحي كه آب جذب نمي‌كند مجدداً مخلوط شده و سپس مورد آزمون قرار گيرد.

 

7.     مدت زمان نمونه‌برداري تا زمان قالب‌گيري نبايد بيش از 15 دقيقه باشد، و در تمام اين مدت بايد بتن در مقابل از دست دادن آب، يا اضافه شدن آب، جداشدگي، وزش باد و يا تابش مستقيم آفتاب و همچنين گرما و سرما محافظت شود.

 

 
   


شكل1 -  روش نمونه‌گيري از بتن تازه

 

كارايي بتن تازه

به طور كلي، كارايي مخلوط بتن را مي‌توان ميزان سهولت در مخلوط كردن ، جابجايي، ريختن و تراكم  بتن در محل نهايي خود، بدون جداشدگي و ايجاد غير يكنواختي بتن دانست. كارايي بتن  به عوامل متعددي ارتباط دارد. اما از مهمترين پارامترهاي تأثيرگذار در كارايي بتن را مي‌توان ميزان سيمان، دانه‌بندي و مقدار ماسه و همچنين مقدار آب مخلوط دانست. به طورمعمول افزايش مقدار سيمان، ماسه و آب باعث افزايش كارايي مي‌گردد. در حالي كه ممكن است در بعضي از موارد، بتن سفت‌تر شود. بايد توجه داشت كه افزايش مصالح مورد اشاره باعث غير اقتصادي شدن و در برخي موارد، كاهش دوام و عمر مفيد بتن مي‌شود. لذا در يك طرح مناسب بايد ضمن حصول كارايي مناسب، پارامترهاي مقاومت فشاري، دوام و اقتصاد را نيز تأمين نمود.

جهت اندازه‌گيري و تعيين همه ابعاد كارايي بتن، تاكنون هيچ روش آزمون مشخصي ابداع نشده است. اما از‌آنجا كه مهمترين شاخص‌هاي كارايي بتن، رواني(شلي و سفتي)، تراكم پذيري، خوشكاري  بتن است، مي‌توان با آزمونهاي اسلامپ و ماله‌كشي به وسيله ماله فلزي روي سطح بتن، كارايي انواع بتن‌ها را ارزيابي نمود.

آزمون اسلامپ

اين روش آزمون علي رغم محدوديت‌ها و خطاهاي ذاتي كه دارد، به علت سهولت در اجرا، كم هزينه بودن، سرعت در انجام دادن آزمون، دربسياري از كارگاه‌هاي ساختماني دنيا مورداستفاده قرار مي‌گيرد. نتايج اين آزمون نشان دهنده ميزان رواني و تغييرات يكنواختي در مخلوط‌هاي بتني است كه با يك نسبت مشخص از مصالح تهيه مي‌شوند.

در اين آزمون از يك مخروط ناقص از جنس فلز ضد زنگ به ارتفاع 300 ميليمتر و با قطر پايين 200 و قطر بالاي 100  ميليمتر، يك ميله فولادي به قطر 16 ميليمتر و ارتفاع 600 ميليمتر كه انتهاي يك سر آن گرد شده و همچنين يك صفحه فلزي به ابعاد تقريبي 500×500  ميليمتر استفاده مي‌شود (شكل 2).

 

   


شكل 2 -  مخروط  آزمايش اسامپ

 

مراحل آزمايش اسلامپ به شرح زير است :

 

1- قالب اسلامپ (مخروط ناقص) بايد كاملاً تميز و مرطوب شده باشد، اما نبايد خيس باشد.

 

2- قالب اسلامپ  بايد بر روي يك سطح صاف، افقي، غير جاذب آب قرار داده شود، اگر چنين سطحي موجود نيست بايد قالب را روي يك ورق فولادي قرار داد.

 

3- با گذاشتن دو پا بر روي دو گيره قالب اسلامپ، بايد قالب محكم در محل خود نگه داشته شود (شكل 3).

در فاصله زماني مورد نظر بعد از پايان اختلاط بايد بتن در سه لايه داخل مخروط ريخته ‌شود، بگونه‌اي كه ارتفاع هر لايه پس از تراكم تقريباً مساوي يك سوم ارتفاع مخروط باشد. هر لايه با استفاده از 25 ضربه ميله تراكم، متراكم مي‌شود. در لايه‌هاي بعدي بايد ميله تراكم، اندكي در لايه قبلي نفوذ نمايد.

 

   


شكل 3 -  محكم نگه داشتن قالب اسلامپ در محل خود ، ريختن و متراكم كردن در 3 لاليه برابر

 

   


چنانچه پس از متراكم ساختن لايه فوقاني، بتن پايين‌تر از لبه مخروط بود، مجدداً بايد مقداري بتن روي آن ‌ريخته و سطح آن را با حركت اره‌اي و يا غلتشي ميله تراكم و يا ماله صاف نمود (شكل 4 ).

 

شكل 4 – صاف كردن سطح بتن و تميز نمودن اطراف مخروط اسلامپ

 

4- سپس در حالي كه مخروط با استفاده از دستگيره‌هاي موجود، كاملاً با دست نگه داشته شده است، (پس از برداشتن پاها از پاگيره‌ها) و پس از تميز نمودن اطراف مخروط از اضافه بتن ريخته شده روي سطح، مخروط را به آرامي و بدون هيچ حركت جانبي، چرخشي و يا ضربه‌اي، به طور عمودي به سمت بالا بكشيد. اين عمل بايد طي مدت 5 تا 10 ثانيه انجام شود (شكل 5).

 

   


5- پس از بيرون كشيدن قالب مي‌توان آن را به صورت بر عكس بر روي سطح صاف و كنار مخلوط بتن قرار داد (شكل 5). سپس بايد ميله تراكم بر روي قالب قرار داده شود و ارتفاع بين زير ميله و بالاترين نقطه مخروط بتن اندازه‌گيري شود.

 

شكل 5 -  بالا آوردن قالب اسلامپ با دست

 

6- چنانچه بلافاصله پس از برداشتن مخروط، بتن در هم فرو ريخته ‌شود (نوع ريزشي) و يا از يك طرف بريزد (نوع برشي) (شكل 6) بايد آزمون را يكبار ديكر تكرار نمود، و در صورتي كه دوباره همان نتيجه حاصل شود مي‌توان نتيجه گرفت كه بتن داراي حالت خميري نبوده و يا داراي چسبندگي لازم نيست و بايد يا از روش ديگري براي اندازه گيري كارايي استفاده نمود و يا در طرح اختلاط و يا در ساخت بتن تجديد نظر نمود.

 

شكل 6 -  انواع رفتار بتن در آزمايش اسلامپ

طبقه‌بندي رواني و ميزان اسلامپ

طبقه‌بندي رواني بتن بر اساس آزمون اسلامپ (بر اساس استاندارد ملي ايران بشماره  3519)،  مطابق جدول 1  مي‌باشد.

جدول 1 -  طبقه‌بندي رواني بتن بر اساس آزمايش اسالمپ

ميزان اسلامپ (mm)

طبقه‌بندي رواني

10 تا 40

S1

50 تا 90

S2

100 تا 150

S3

بيشتر از 160

S4

 

 

پس از اتمام آزمايش اسلامپ بايد اطلاعات زير ثبت گردد :

 

·        تاريخ آزمايش

·        زمان آزمايش د رطول روز

·        فاصله زماني اختلاط بتن تا آزمايش

·        مقدار اسلامپ به ميليمتر

·        نوع اسلامپ (معمولي يا واقعي - برشي - ريزشي)

·        محل بتن ريزي و موقعيت قطعه

 

 

 

 

 

انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده و روان کننده های بتن قابل ارائه توسط  کلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران

روان کننده های بتن  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در کلاس های مختلف قابل تولید و عرضه می باشند :


  روان کننده بتن مناسب برای استفاده در پمپ بتن که خاصیت دیرگیر بتن دارد و بصورت مایع عرضه می گردد و خاصیت روان کنندگی بسیار خوبی به بتن می دهدروان کننده بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  باعث تسهیل در عملیات پمپ بتن می گردد. از این روان کننده بتن علاوه بر این که در پمپ بتنمیتوان استفاده کرد کاربرد های دیگری چون در ساخت بتن آماده مخصوصاً برای حمل در فاصله های نسبتاً طولانی دارد. در بتن ریزی در هوای گرم استفاده از این روان کننده بتن توصیه می شود.


بتن پمپ پذیر و تسهیل در کار پمپ بتن : استفاده از این فوق روان کننده بتن قدرت مانور پمپ بتن را افزایش می دهد. همچنین برای پمپ کردن آسان بتن می توان از فوق روان کننده تولیدی شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران استفاده کرد که باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. استفاده از روان کننده بتن در زمان بتن ریزی های حجیم که می بایست یکپارچه اجرا شوند مناسب می باشد.فوق روان کننده بتن  عرضه شده توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ، بر پایه نفتالین سولفونات است . این فوق روان کننده بتن  بصورت مایع عرضه می گردد.کاربرد فوق روان کننده بتن قابل ارائه توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  : از این فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی در هوای  سرد و برای بتن یا ملات ترمیمی استفاده می شود. همچنین این فوق روان کننده بتن به عنوان یک فوق روان کننده زودگیر و کاهش دهنده آب در بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا مخصوصا مقاومت های اولیه بالا استفاده می شود. سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بتن که بر پایه تکنولوژی تولید پلیمرها تولید می شوداین نوع فوق روان کننده بتن به عنوان کاهش دهنده آب بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا استفاده می در ساخت بتن های پیش تنیده و پس تنیده در ساخت بتن حجیم بتن ریزی در هوای گرم کاربرد دارد.سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات:  این سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات روان کننده بتن مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده می باشد که برای ساخت بتن های ویژه طراحی شده است. برای ساخت بتن خود تراز و خود متراکم و بتن هایی که الزامات آیین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان را در حد نهایت درخواست نموده سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات فابیر در ساخت بتن حجیم موجب روانی بالا می شود.هم چنین با استفاده از این روان کننده بتن پمپ پذیری بالارفته و باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. این سوپر یا فوق روان کننده بتن نسبت آب به سیمان را در بتن حجیم کاهش می دهد و مقاومت بتن حجیم را بالا می برد.


روان کننده بتن  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران می تواند یک روان کننده بتن با خاصيت ديرگير بتن و به عنوان روان کننده بتن که در کاهش آب در بتن می باشد عمل کند که موجب روان شدن بتن, کار پذیری بتن و همچنین افزایش مقاومت بتن شود.

 

Superplasticizer and Plasticizer

  • مواد افزودنی بتن
  • بتن ضد سایش
  • کف سازی ضدسایش
  • شات کریت

·         ماستیک پلی یورتان

·         واتراستاپ بتن

·         کیورینگ بتن

·          چسب و خمیر کاشت میلگرد و آرماتور

 

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها