لوله آزبست سیمانی

جستجوی کلمه لوله آزبست سیمانی در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 1089


 

 

 

 

 

 

خطوط لوله آزبست سيماني ـ آيين كار

 

چاپ اول

 

 

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

كميسيون‌‌‌استاندارد« خطوط لوله آزبست سيماني - آئين كار»

رئيس  

سمت يا نمايندگي

حسن پور، محمود       (دكتري مهندسي عمران)    

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد قائمشهر

اعضاء 

 

شهسواري ، احمد(ليسانس مهندسي عمران)

شركت سارا بتن

علي جعفري، سيد عارف(ليسانس مهندسي عمران)   

دانشگاه مازندران

غلام پور، سيروس      (دكتري مهندسي عمران)

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد قائمشهر

قاسمي، عباس    (فوق ليسانس مهندسي عمران)     

سازمان مهندسي سپاه

قنديار، علي     (ليسانس شيمي)

كارخانه ساريت، شركت سيمان نكاء

محمدي ، عادل     (ليسانس مهندسي عمران)

سازمان صنايع و معادن استان مازندران

معمايي، رضا(ليسانس مهندسي برق)

كارخانه ساريت، شركت سيمان نكاء

دبيران

 

اميدواري، ركسانا          (فوق ليسانس شيمي تجزيه)

اداره كل ا

ستاندارد و تحقيقات صنعتي استان مازندران 

اميدواري، سينا      (ليسانس مهندسي عمران)

شركت فني مهندسي كترا 

 

 

فهرست مندرجات                                                                                   صفحه

پيش‌گفتار……………..………………………………………………………………………………. ب

1- هدف…………..……………………………………......………………………… 1

2- دامنه كاربرد ………………..………………........………………………………… 1

3- مراجع الزامي …………………….……………………………………………..…. 2

4- اصطلاحات و تعاريف ………………...….……………………………………..…. 2

5- جابجايي و انباركردن …………….………………………………………………… 2

6- ريسه كردن لوله‌ها  .…………………………..……………………………………..5

7- گود برداري وآماده سازي ترانشه  ….…..……………………………………………..6

8- پايين فرستادن لوله ها، قطعات اتصال واتصالات به درون ترانشه ...……………....……... 9

9- لوله گذاري ………………………………………….……...…………………...…10

10- اتصال …………………..……………………..……….…………………………15

11- مهارها …………………………………..…….………………………………….15

12- انشعابات خانگي ………………………………………...………………………..16

13- عمليات خاك ريزي و پركردن …………………………………………………..…18

14- راه اندازي و بهره برداري …….……………………..……………………………..19

 

الف

پيش گفتار

اسـتاندارد «خطوط لوله آزبست ـ سيم