بتن سبک - سنگدانه های بتن سبک

جستجوی کلمه بتن سبک - سنگدانه های بتن سبک در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 6170


 

 

 

 

بتن سبک - سنگدانه های بتن سبک

 

 

 

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 

 

كميسيون استاندارد سنگدانه - سنگدانه هاي سبك مورد مصرف در بلوك هاي بتني ويژگي ها

 

رئيس

سمت يانمايندگي

قدوسي ، پرويز(دكتراي مهندسي راه و ساختمان)

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

اعضاء

 

ايزدي دهكردي ، سيد محمود(فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان )

شركت پوكه قروه

پرهيزكار، طيبه(دكتراي مهندسي عمران تكنولوژي بتن)

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

حافظي ، محسن(فوق ليسانس مهندسي عمران )

شركت پوكه قروه

رمضانيانپور ، علي اكبر(دكتراي مهندسي راه و ساختمان)

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

سازور ، رسول (ليسانس شيمي)

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

طوريان ، پري(ليسانس خاك شناسي)

شركت پوكه معدني ملار

فيروزيار ، فهيمه (ليسانس شيمي)

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

نمدماليان اصفهاني ، عليرضا( فوق‌ليسانس  زمين شناسي )

شركت ليكا

دبيران   

 

جعفرپور، فاطمه(ليسانس شيمي)

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

رييس قاسمي ، امير مازيار(ليسانس مهندسي عمران)

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

 

 

پيشگفتار

 استاندارد سنگدانه – سنگدانه‌هاي  سبك مورد مصرف دربلوك هاي بتني  ويژگي ها ،كه پيش‌نويس آن توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كمسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در نودونهمين جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 4/5 83 مورد تاُييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‌شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‌هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات استاندارد‌هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد‌ها ارائه شود، در تجديد نظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد.

در تهيه اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي  و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به‌كار رفته به شرح زير است:

 

1-ASTM  C331-01 Standard Specification for Lightweight Aggregates for Concrete Masonry Units

 

سنگدانه – سنگدانه هاي سبك مورد مصرف در

بلوك هاي بتني ويژگي ها

 

1  هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي ها براي سنگدانه هاي سبكي است كه در بلوك هاي بتني مورد استفاده قرار گرفته و هدف اصلي كاهش چگالي آنها مي باشد.

 

2 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي‌شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر ، اصلاحيه‌ها و تجديد نظر هاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذابهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‌ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديد نظر، آخرين چاپ و / يا تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

استاندارد ملي ايران شماره 4977- سال 1378 ، دانه بندي سنگدانه هاي ريز و درشت توسط الك - روش آزمون .

استاندارد ملي ايران شماره  446 - سال 1348 ، تعيين مقدارموادي از مصالح سنگي كه از الك 75 ميكرون مي‌ گذرد – روش آزمون .

استاندارد ملي ايران شماره 4979 - سال 1378 ، ناخالصي هاي آلي سنگدانه هاي ريز براي بتن- روش آزمون .

استاندارد ملي ايران شماره  4978 - سال 1378 ، كلوخه هاي رسي و ذرات خرد شونده در سنگدانه - روش آزمون .

استاندارد ملي ايران شماره 391 -  سال 1370 ، تعيين انبساط سيمان پرتلند – روش آزمون .

استاندارد ملي ايران شماره 4984 -  سال 1378 ، ذرات سبك در سنگدانه - روش آزمون .

استاندارد ملي ايران شماره 1692- سال 1381 ، سيمان هاي هيدروليكي روش هاي آزمون شيميايي.

ASTM C29/C29M-97 Standard Test Method for Bulk Density (Unit Weight) and Voids in Aggregate.

ASTM C157 Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and Concrete

ASTM C641-98e1 Standard Test Method for Staining Materials in Lightweight Concrete Aggregates

ASTM C702-98 Standard Practice for Reducing Samples of Aggregate to Testing Size

ASTM C1262-98e1 Standard Test Method for Evaluating the Freeze-Thaw Durability of Manufactured Concrete Masonry Units and Related Concrete Units

ASTM D75-97 Standard Practice for Sampling Aggregates

 

 

3  دسته بندي

3-1  سنگدانه هاي سبك برحسب فرآوري به سه نوع كلي به شرح زير دسته بندي مي‌شوند :

3-1-1 سنگدانه هاي سبكي كه از طريق فرآوري مصنوعي و انبساط ، اماج سازي جوش‌سازي يا كلوخه سازي تهيه مي شوند‌، مانند سرباره كوره آهنگدازي ، خاك رس ،دياتومه ، خاكستر بادي، شيل يا سنگ لوح.

3-1-2  سنگدانه هاي سبكي كه ازطريق فرآوري مواد طبيعي تهيه مي‌شوند ، مانند پاميس[1] ، پوكه سنگ يا توف.

3-1-3  سنگدانه هاي سبكي كه از فرآورده هاي جانبي سوخت زغال سنگ يا كك هستند.

يادآوري : سنگدانه سبك بايدعمدتاً از مواد غيرآلي سبك متخلخل و دانه‌اي تشكيل شوند.

 

4       ويژگي ها

4-1  ويژگي ها ي شيميايي

 مواد زيان آور موجود در سنگدانه هاي سبك بايد در حد مجاز به شرح زير باشند :       4-1-1     ناخالصي هاي آلي  : ناخالصي هاي آلي سنگدانه هاي سبك كه از طريق آزمون تعيين مي‌گردد ( طبق روش استاندارد ملي ايران شماره 4979 )  ، نبايد رنگي تيره تر از استاندارد ايجاد ‌كند ، مگر آنكه ثابت شود كه تغييررنگ پس از آزمون به دليل وجود مقادير كمي از موادي است كه براي بتن زيان آور نيست .

4-1-2    لكه گذاري  :  لكه ايجاد شده توسط يك سنگدانه سبك با شاخص60 يا بيشتر به واسطه وجود مقداري آهن (برحسبFe 2 O 3    ) ، كه با تجزيه شيميايي اندازه گيري مي شود ( روش آزمونASTM  C-641   ) بايد معادل يا بيشتر از 5/1 ميلي‌گرم در 200 گرم نمونه باشد.

4-1-3   افت ناشي ازسرخ شدن : افت ناشي ازسرخ شدن سنگدانه هاي سبك به‌دست آمده از فرآورده هاي جانبي سوخت زغال سنگ يا كك  ( استاندارد ملي ايران شماره 1692 ) ، نبايد بيشتر از  12 درصد و افت سرخ شدن ساير سنگدانه هاي سبك نبايد بيشتر از 5 درصد باشد .

يادآوري  : سنگدانه هاي سبك فرآوري شده مشخص ، ممكن است داراي خاصيت هيدروليكي بوده و در طول توليد ، بخشي از آنها هيدراته شوند ، در اين صورت كيفيت فرآورده كاهش نمي‌يابد . ساير سنگدانه‌هاي سبك ممكن است در حالت طبيعي داراي كربناتهاي بي ضرر يا آب تبلور باشند كه در افت ناشي ازسرخ شدن شركت نمايند. بنابراين هنگامي كه ارزيابي فرآورده برحسب افت ناشي ازسرخ شدن انجام مي‌گيرد ، بايد نوع مواد در نظر گرفته شود .

 

4-2    ويژگي هاي فيزيكي

 سنگدانه هاي سبك تحت آزمون بايد مطابق با الزامات زير باشند :

4-2-1   كلوخه هاي رسي و ذرات خرد شونده  : مقدار كلوخه‌هاي رسي نبايد بيشتر از 2 درصد وزن نمونه خشك باشد .

4-2-2   دانه بندي : الزام خاصي براي دانه بندي پيشنهاد نمي‌ گردد و دانه بندي مي‌تواند براساس در خواست متقاضي توليد گردد. درپيوست الف به عنوان راهنما، دانه بندي سنگدانه سبك‌ ارائه شده است .

4-2-3    يكنواختي دانه بندي : براي اطمينان از يكنواختي در دانه بندي محموله هاي متوالي سنگدانه سبك ، مدول نرمي نمونه هاي برداشت شده از محموله ها بايد در فواصل زماني مقرر شده توسط خريدار ، تعيين گردد. مدول نرمي سنگدانه هاي سبك در هر محموله نبايدبيش از 7 درصد از نمونه هايي كه براي آزمون‌هاي تعيين كيفيت ارائه شده ، تفاوت داشته باشد، مگر آنكه  براي توليد بتني در موارد خاص استفاده گردد.

4-2-4    چگالي انبوهي غير متراكم : چگالي انبوهي غير متراكم سنگدانه هاي سبك بايد مطابق الزامات جدول شماره ‌1 باشد.

4-2-5    يكنواختي چگالي انبوهي غير متراكم : چگالي انبوهي غير متراكم  خشك محموله‌هاي سنگدانه سبك كه نمونه برداري و آزمايش مي شود ، نبايد بيش از  50 ±  كيلوگرم بر متر مكعب يا 7 درصد، هر كدام كه بيشتر است ، از نمونه هائي كه براي آزمون هاي كنترل كيفي ارائه شده ، تفاوت داشته و نبايد از حدود ذكر شده در جدول شماره 1 بيشتر شود.

جدول شماره  1    الزامات حداكثرچگالي انبوهي  غيرمتراكم  سنگدانه‌هاي سبك براي استفاده در بلوك‌هاي بتني

مشخصه اندازه دانه ها

حداكثر چگالي انبوهي خشك

غير متراكم  ( كيلوگرم بر متر مكعب )

ريز

( 75/4 0 ميليمتر )

1120

 درشت

(5/9 36/2 ميليمتر )

880

مخلوط ريز و درشت

1040

 

 

4-3   نمونه هاي بتني داراي سنگدانه هاي سبك تحت آزمون بايد مطابق با الزامات زير باشد:

4-3-1 بيرون پريدگي :  نمونه هاي بتني ساخته شده با سنگدانه سبك كه مطابق بند 7-1 مورد آزمون قرار مي‌گيرد ، نبايد هيچ گونه بيرون پريدگي هاي سطحي را نشان دهد.

4-3-2  پايداري در برابر يخ زدن و آب شدن : در صورت لزوم ، سنگدانه‌هاي سبك بايداز طريق آزمون يا عملكرد ميداني ، پايداري لازم در برابر يخ زدن و آب شدن را داشته باشند .

يادآوري  :  روش هايي براي ارزيابي عملكرد فرآورده هاي بتني بنايي ساخته شده با سنگدانه سبك‌دانه موجود است . براي مثال ، روش آزمونASTM C-1262   ، شامل روش هاي ارزيابي بلوك‌هاي بتني بوده، اما ضابطه اي براي پذيرش وجود ندارد . هنگامي كه نتايج آزمون ، تحت تأثير ساير خصوصيات مخلوط بتن و همچنين خصوصيات سنگدانه سبك قرار مي گيرد ، براي ارزيابي نتايج به دست آمده از روش آزمون  ASTM C-1262 يا هر روش ديگر بايد دقت لازم معمول گردد ، زيرا مواردي چون مقدار سيمان ، نوع سيمان ، نوع افزودني و ميزان آب نيز در نتايج تأثير مي‌گذارد.

 

4-3-3  جمع شدگي ناشي از خشك شدن  : جمع شدگي ناشي از خشك شدن نمونه هاي بتني ساخته شده با اين سنگدانه‌ها كه مطابق با روش بند 7- 6  آزمايش مي شوند ، بايدحداكثر 10/0 درصد باشد.

5   نمونه برداري

نمونه برداري از سنگدانه سبك بايد مطابق روش كار  ASTM D-75  باشد. مقدار نمونه هاي سنگدانه سبك‌به اندازه مورد نياز  براي آزمون بايد مطابق  روش كار  ASTM  C-702   كاهش يابد.

 

6   تعداد آزمونه ها

6-1  تعداد آزمونه ها براي آزمون هاي سنگدانه سبك  : براي هر يك از آزمون‌هاي تعيين ناخالصي‌هاي آلي ، تعيين مواد لكه زا ، تعيين كلوخه‌هاي رسي و ذرات خردشونده ، افت سرخ شدن، دانه‌بندي و چگالي انبوهي، يك نمونه نماينده مورد نياز است .

6-2  تعداد آزمونه ها براي آزمون هاي بلوك هاي بتني : براي آزمايش موادي كه سبب بيرون پريدگي مي‌شوند، سه آزمونه مورد نياز است .

 

7  روش هاي آزمون

 

7-1  آزمون مواد ايجاد كننده بيرون پريدگي : آزمونه هاي مورد نياز براي اين آزمون را به يكي از روش هاي زير تهيه كنيد :

- از بلوك‌هاي بتني به اندازه كامل كه عاري از ترك هاي قابل رويت يا ديگر نواقص سازه اي باشد.

- از بخش هايي از بلوك هاي بتني كه از نمونه كامل بريده شده و داراي حداقل سطحي معادل 580 سانتي متر مربع است .

-  آزمونه هايي كه مطابق شرح بند 7- 6 تهيه مي شوند .

 

7- 2  آزمون پايداري در برابر يخ زدن و آب شدن : اين آزمون را برروي بلوك هاي بتني مطابق روش آزمون ASTM C-1262   انجام دهيد .

 

7- 3  دانه بندي : دانه بندي را مطابق روش آزمون استاندارد ملي ايران شماره4977  انجام دهيد، با اين تفاوت كه وزن نمونه مورد آزمون براي سنگدانه سبك ريز بايد مطابق جدول شماره2 باشد. نمونه مورد آزمون براي دانه بندي سنگدانه سبك درشت بايدبه مقدار حداقل 2830 سانتي‌مترمكعب بوده و از آزمونه هايي كه براي تعيين چگالي انبوهي غير متراكم تهيه شده است، مورد استفاده قرار‌گيرد . الك‌كردن مواد به روش مكانيكي بايد به مدت 5 دقيقه انجام گيرد .

7- 4  چگالي انبوهي غير متراكم :  سنگدانه سبك را بايد پس از خشك كردن در شرايط گرمخانه ، با استفاده از  روش آزمون   ASTM C29/C29M  (روش بيلچه ) مورد آزمون قرار دهيد.

7- 5  كلوخه هاي رسي و ذرات خردشونده در سنگدانه سبك  : اين آزمون را بايد مطابق روش آزمون استاندارد ملي ايران شماره 4978 انجام دهيد .

 

                   جدول 2   وزن نمونه سنگدانه سبك ريز براي آزمون الك كردن

چگالي انبوهي غير متراكم  اسمي سنگدانه سبك    ( كيلو گرم بر متر مكعب )

وزن آزمونه

 ( گرم )

80-240

50

240-400

100

400-560

150

560-720

200

720-880

250

880-1040

300

1040-1120

350

 

7- 6 جمع شدگي ناشي از خشك شدن بتن :  جمع شدگي ناشي از خشك شدن بتن بايد مطابق روش آزمون ASTM C-157  با در نظر گرفتن استثنا هاي زير مورد آزمون قرارگيرد :

7-6-1  يك مخلوط بتن به نسبت هاي  يك قسمت سيمان پرتلند و شش قسمت سنگدانه سبك  (مخلوط درشت دانه و ريز دانه ) كه از طريق حجمي ( حجم خشك غير متراكم  ) اندازه گيري مي‌شود، تهيه كنيد. ميزان آب را به گونه اي تنظيم كنيد تا اسلامپ 50 تا 75 ميلي‌متر به دست آيد .سپس بتن به دست آمده را در قالب هاي فولادي به ابعاد 285×50×50 ميلي‌ متر كاملاً متراكم كنيد . سطح بتن بايد با ماله فولادي صاف شود.

7-6-2  آزمونه ها را در شرايط مرطوب به مدت 7 روز در دماي 2 ± 23 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي حداقل 95 درصد عمل آوريد . طول اوليه آزمونه ها را بلافاصله پس از خارج كردن آنها از محفظه عمل آوري ، اندازه گيري كنيد . آزمونه ها را در شرايط دمايي 2 ± 23 درجه‌سلسيوس و رطوبت نسبي 5  ± 50 درصد در دوره آزمون قرار دهيد.اندازه‌گيري هاي بعدي را پس از 28  و 100 روز انجام دهيد .

7-6-3   تفاوت طول آزمونه ها را پس از خارج كردن از محفظه عمل آوري در سن 7 روز و    اندازه‌گيري نهايي در سن 100 روز ، نسبت به طول مؤثر ميله مرجع با دقت 01/0 درصد محاسبه كنيد. ميانگين جمع شدگي خشك آزمونه ها را به عنوان جمع شدگي ناشي ازخشك شدن بتن گزارش نماييد.

 

8   نشانه گذاري و بسته بندي

8- 1  در موقع تحويل سنگدانه هاي سبك به صورت فله به خريدار بايد نام كارخانه ، تاريخ تحويل , شماره سفارش و همچنين مشخصات دريافت كننده كالا در بارنامه منعكس شود و همراه محموله ارسال گردد .

پيوست الف

 ( اطلاعاتي )

راهنماي دانه بندي سنگدانه هاي سبك براي بلوك هاي بتني با چگالي كم

الف-1  از آنجايي كه بلوك هاي بتني با چگالي‌كم با استفاده ازسنگدانه هاي سبك يا مخلوطسنگدانه هاي سبك و سنگدانه هاي معمولي توليد مي شوند و همچنين به دليل آنكه سنگدانه‌هايي كه مخلوط مي‌ شوند از چند منبع مختلف برداشت مي‌ گردند ، لذا دانه‌بندي مناسب سنگدانه ( به‌‌شكل الف -1 و جدول الف -1 رجوع شود ) ، حايز اهميت بوده و يكي از مسايل اساسي در توليد بلوك هاي بتني است . محدوده دانه بندي سنگدانه مخلوط شده كه توزيع اندازه ذرات را بهينه نشان دهد ، سبب بهبود كيفيت قطعات بنايي به شرح زير مي‌گردد :

-  دستيابي به تراكم پذيري و مقاومت زياد ، بي آنكه مقدار بيشتري مواد سيماني لازم باشد.

-  به دليل تراكم بيشتر سنگدانه ها ، ميزان جمع شدگي كاهش مي يابد .

-  به دليل اصلاح تراكم ، جذب آب و نفوذ پذيري كاهش مي يابد .

-  به دليل تراكم بهتر و كاهش فضاهاي خالي متصل به هم ، پايداري در برابر يخ زدگي بهبود مي يابد .

 

جدول الف -1  : دانه بندي پيشنهادي براي سنگدانه هاي سبك

اندازه الك

مقدار باقي مانده روي هر الك ( درصد وزني)    (به شكل الف رجوع شود  )

5/9  ميلي متر      ( 8/3  اينچ )

2-0

75/4  ميلي متر        ( نمره 4 )

10-0

36/2   ميلي متر       ( نمره 8 )

35-15

18/1  ميلي متر      ( نمره 16 )

35-15

600 ميكرون       ( نمره 30 )

20-5

300 ميكرون       ( نمره 50 )

15-5

150 ميكرون      ( نمره 100 )

15-5

زير الك

20-8

 

 

 

 

 

الف 2   توضيحات

- ذرات باقي مانده روي الك 5/9 ميلي متر  ( 8/3  اينچ )  را به حداقل برسانيد ( صفربهينه است ) ، ( به قسمت  شكل الف-1 رجوع شود ) .

- با محدود كردن مواد روي الك هاي 75/4 ميلي متر  ( نمره 4  ) و 36/2 ميلي متر ( نمره 8 ) ، يكنواختي سطح با ساختار ريز كنترل مي شود ، ( به قسمت B  شكل الف-1 رجوع شود ) .

- حداقل 8 درصد از مواد رد شده از الك 150 ميكرون ( نمره 100 )  براي دستيابي به مقاومت مطلوب ، قالب‌گيري و تراكم ، ايده‌آل مي باشد . هنگامي كه از مخلوط‌هاي با مقدار مواد سيماني زياد  استفاده  مي شود ، كمتر از 8 درصد نيز قابل قبول است .

 


1 :   Scoria

 

 

 

 

 

 

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران یکی از بزرگترین شرکت های پیش رو در عرصه تولید و ارائه انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان  به خصوص فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی و  انواع ژل میکروسیلیس در کشور می باشد. شرکت کلینیک بتن ایران همواره یکی از شرکت های تاثیر گذار در عرصه تولید جدید ترین محصولات کاربردی  در صنعت بتن به شمار آمده و می آید. شرکت کلینیک بتن ایران که دپارتمان مرکزی آن در کشور  ایران می باشد در استان های  مختلف نمایندگی عرضه محصولات دارد. این شرکت طیف زیادی از محصولات شیمیایی ساختمان را در سبد تولیدی خود منطبق با آخرین استاندارد های جهانی دارد . از همین رو شرکت کلینیک بتن ایران همواره جایگاهی رفیع و شاخص در بزرگترین پروژه های کشور داشته و همواره یکی از گزینه های مطرح در نگاه متخصصین  و  شرکت ها و  پروژه های بزرگ به شمار می آید.

 

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ارائه کننده محصولات برند کلینیک بتن ایران در ایران می باشد. شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با بیش از ده سال حضور در عرصه پروژه های عمرانی و صنعت بتن کشور جایگاهی ممتاز در پروزه های بزرگ ایران اسلامی داشته و دارد. اعتقاد به ارائه محصولاتی با کیفیت و براساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا همواره سرلوحه مدیران و کارشناسان این مجموعه می باشد. از این رو شرکت کلینیک بتن ایران  همواره شرکتی خوشنام در این عرصه در بین متخصصین به شمار می آید.

 

افزودنی ها ی بتن و محصولات شرکت کلینیک بتن ایران به شرح ذیل می باشد :

افزودنی های  بتن  شرکت کلینیک بتن ایران: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن،ژل میکروسیلیس .

انواع ملات ها و گروت های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت کلینیک بتن ایرانچسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

انواع درزبند و ماستیک های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

انواع واتراستاپ های بتن شرکت کلینیک بتن ایران: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت کلینیک بتن ایرانانواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

انواع رنگ های نمای شرکت کلینیک بتن ایران: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت کلینیک بتن ایران : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن