سنگدانه‌ها – اندازه‌گيري واكنش قليايي – سيليسي به روش شيميايي – روش آزمون

جستجوی کلمه سنگدانه‌ها – اندازه‌گيري واكنش قليايي – سيليسي به روش شيميايي – روش آزمون در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 721


 

 

 

سنگدانه‌ها – اندازه‌گيري واكنش قليايي – سيليسي به روش شيميايي – روش آزمون
 
 

 

 

 

 
سنگدانه‌ها – اندازه‌گيري واكنش قليايي – سيليسي به روش شيميايي – روش آزمون

 

 

Aggregate – Determination of potential alkali – silica reactivity by chemical method

Test method

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه : 14

 

ICS: 91.100

 

 

 

 

كميسيون استاندارد   سنگدانه ها ـ اندازه‌گيري واكنش قليايي ـ سيليسي

به روش شيميايي ـ روش آزمون  “

رئيس

سمت يا نمايندگي

بيات ، غلامرضا(دكتري كامپيوتر)

پژوهشگاه مواد و انرژي

اعضا

 

آقائي ، عليرضا(دكتري مواد)

پژوهشگاه مواد و انرژي

رئيسي ، بابك(دكتري مواد)

پژوهشگاه مواد و انرژي

زمانيان ، علي(فوق ليسانس مهندسي پزشكي)

دانشگاه صنعتي امير كبير ـ دانشكده مهندسي پزشكي

سالاريان ، رضا(فوق ليسانس مهندسي مواد)

پژوهشگاه مواد و انرژي

مقصودي پور ، امير(دكتري مواد)

پژوهشگاه مواد و انرژي

نور محمدي ، ژامك(فوق ليسانس مهندسي پزشكي)

دانشگاه صنعتي امير كبير ـ دانشكده مهندسي پزشكي

دبير

 

مضطرزاده ، فتح اله(دكتراي مواد)

پژوهشگاه مواد و انرژي دانشگاه صنعتي امير كبير ـ دانشكده مهندسي پزشكي

 

 

پيش گفتار

استاندارد  ” سنگدانه‌ها ـ‌ اندازه‌گيري واكنش قليايي ـ سيليسي به روش شيميايي ـ روش آزمون “  كه پيش نويس آن توسط كميسيون‌هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در يكصد و نهمين كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح ساختماني مورخ 7/10/83 مورد تصويب قرار گرفته است،‌ اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‌شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه شود در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است :

ASTM C 289 – 94 – Standard test method for potential alkali – silica reactivity of aggregates (chemical method) .

 

مقدمه

سنگدانه‌هاي بكار رفته در بتن و ساروج در پاره‌اي موارد با قلياهاي موجود در سيمان و يا ديگر محتويات بتن و يا منابع خارجي واكنش انجام داده و باعث انبساط و شكست بتن شوند. بارزترين مورد واكنش قليايي سنگدانه شناسايي شده، واكنش قليايي ـ سيليسي[1] مي‌باشد. در اين پديده بين تركيبات هيدروكسيد با كاني‌هاي سيليسي فعال در سنگدانه واكنش رخ داده و در نتيجه ژلي توليد مي‌شود كه در صورت وجود رطوبت منبسط مي‌شود. اين انبساط باعث ايجاد تركهايي ريز در خمير سيمان و سنگدانه مي‌گردد. ريز تركهاي ايجاد شده باعث نفوذ رطوبت بيشتري به داخل بتن گرديده و ژل منبسط شونده ريز تركها را پر مي‌نمايد كه سبب انبساط بيشتري مي‌گردد. يكي از روشهاي بررسي پتانسيل واكنش قليايي سنگدانه‌ها و همچنين اندازه‌گيري ميزان انبساط بتن در آينده، اندازه‌گيري انبساط مغزه‌هاي تهيه شده از سازه و نگهداري آنها در شرايط مساعد براي انجام واكنش قليايي مي‌باشد. البته تجربيات نشان داده است در برخي موارد سنگدانه‌ها استعداد واكنش قليايي را داشته‌اند اما آزمونه، انبساطي از خود نشان نداده است. در اين حالت نتايج آزمون‌هاي ارائه شده در بسياري از موارد مفيد نمي‌باشد.

 

سنگدانه ها ـ اندازه‌گيري واكنش قليايي ـ سيليسي به روش شيميايي

ـ  روش آزمون

 

1       هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون براي تعيين واكنش قليايي ـ سيليسي سنگدانه مي‌باشد. در اين استاندارد، از روش شيميايي جهت اندازه‌گيري استعداد سنگدانه براي واكنش قليايي استفاده شده است.

 

2      مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، ‌امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده موردنظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :

2-1    استاندارد ملي ايران به شماره 1692 سال 1382 سيمان‌هاي هيدروليكي ـ روشهاي آزمون شيميايي ـ اندازه‌گيري عناصر اصلي

2-2    ASTM C 227-1994 : Standard test method for potential alkali reactivity of cement – aggregate combinations (mortar – bar method).

2-3    ASTM C 295-1994 : Guide for petrographic examination of aggregates for concrete .

2-4    ASTM C 1005-1994 : Standard specification for weights and weighing devices for use in physical testing of hydraulic cements .

2-5    ASTM D 1193-1994 : Standard specification for reagent water .

2-6    ASTM D 1248-1998 , Standard specification for wire-cloth sieves for testing puroses .

2-7    ASTM E 60-1996 : Standard practice for photometric and spectrophotometric methods for chemical analysis of metals .

 

3      وسايل لازم

3-1   ترازو با دقت 001/0 گرم

3-2   تجهيزات خردايش و آسياب

يك سنگ شكن فكي كوچك ، آسياب ديسكي يا تجهيزات مناسب ديگري كه قادر به خردايش و آسياب حدود چهار كيلوگرم سنگدانه باشد، به نحوي كه از الك 300 ميكرومتر عبور كند.

3-3  الك

الك‌هاي 300 ميكرون و 150 ميكرون

3-4  ظرف

ظرفهاي واكنش بايد ظرفيت 50 تا 75 ميلي ليتر را داشته باشند و از جنس فولاد زنگ نزن يا ساير مواد مقاوم در برابر خوردگي باشند. ظرف بايد داراي درپوشي باشد كه كاملاً آن را بپوشاند تا مانع نفوذ هوا به داخل آن شود. ظروف غير فعال نظير پلي اتيلن بايد جهت نگهداري واكنشگرها استفاده شود. اين ظرف بايد مطابق آنچه در شكل شماره 1 نشان داده شده است باشد.

 

 

 

               
   

سوراخ شياردار

 براي پيچاندن

 
   

گيره از جنس فولادي و ضدزنگ

 
   
 
 

 

يادآوري ـ ابعاد همگي برحسب ميلي‌متر است.

شكل شماره 1- ظرف واكنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يادآوري 1- در انتخاب ظرف بايد دقت شود كه ديواره آن با محلول واكنش نكند. به عنوان مثال برخي از رنگدانه‌ها  و يا افزودني‌هاي ديگر در جداره ظرف ممكن است با محلول وارد واكنش شوند. ضمناً ضخامت ديواره ظرف نبايد كمتر از 51/0 ميلي‌متر باشد. پلي اتيلن با دانسيته بالا مناسب است.

 

3-5  حمام با دمای ثابت

حمام مايع كه قادر به ثابت نگه داشتن دما در 1±80 درجه سلسيوس به مدت 24 ساعت باشد.

3-6  اسپكتروفتومتر يا فتومتر

دستگاه اسپكتروفتومتر يا فتومترفتوالكتريك كه قابليت اندازه‌گيري ميزان جذب يا درصد عبور نور در طول موج ثابت 410 نانومتر را داشته باشد.

3-7  ظروف شيشه‌اي

 

4      واكنشگرها

4-1   واكنشگرهاي خالص

واكنشگرها بايد خلوص شيميايي بالايي[2] داشته باشند.

4-2   آب مقطر خالص

4-3  محلول موليبدات آمونيوم

10 گرم موليبدات آمونيوم ((NH4)6Mo7O4  4H2O) را در 100 ميلي ليتر آب حل كنيد. اگر محلول شفاف نبود، آن را با يك كاغذ صافي ريز[3] صاف كنيد. محلول را در ظرف اتيلني نگهداري كنيد.

4-4  اسيد كلريدريك غليظ با وزن مخصوص 19/1

محلول را در ظرف شيشه‌اي مقاوم و يا پلاستيكي مناسب نگهداري كنيد.

4-5  اسيد كلريدريك 05/0 نرمال استاندارد

يك محلول اسيد كلريدريك با نرماليته حدود 05/0 تهيه كرده و آن را با دقت 0001/0± نرمال استاندارد كنيد. محلول را در ظرف شيشه‌اي مقاوم و يا پلاستيكي مناسب نگهداري كنيد.

4-6  اسيد كلريدريك (1+1)

حجمهاي مساوي اسيد غليظ (وزن مخصوص 19/1) و آب را مخلوط كنيد. محلول را در ظرف شيشه‌اي مقاوم و يا ظرف پلاستيكي مناسب نگهداري كنيد.

4-7  اسيد فلوريدريك غليظ (تقريباً 50 درصد HF)

در يك بطري پلي اتيلني مناسب نگهداري كنيد.

 

يادآوري 1- اسيد فلوئوريدريك بسيار سمي است و سبب سوختگي چشم‌ها، پوست و سيستم تنفسي مي‌گردد. لذا كاملاً موارد ايمني را رعايت كنيد. آنرا دور از مواد آتش زا استفاده كنيد. به هنگام استفاده از فيلتر مناسب و لباس ايمني استفاده كنيد، صورت خود را كاملاً بپوشانيد، پيش بند چرمي بپوشيد و از دستكش‌هايي استفاده كنيد كه در مقابل HF مقاوم باشند.

 

4-8  محلول اسيد اگزاليك

10 گرم اسيد اگزاليك دو آبه را در 100 ميلي ليتر آب حل كنيد. محلول را در يك ظرف شيشه‌اي مقاوم و يا ظرف پلاستيكي مناسب نگهداري كنيد.

4-9   محلول معرف فنل فتالئين

يك گرم فنل فتالئين را در 100 ميلي ليتر اتانل حل كنيد (1+1). محلول را در ظرف شيشه‌اي مقاوم يا ظرف پلاستيكي مناسب نگهداري كنيد.

4-10  محلول استاندارد سيليكا

اين محلول حاوي 10 ميلي مول سيليس در يك ليتر آب است كه از طريق حل كردن سديم متاسيليكات در آب تهيه مي‌شود.

 

يادآوري 2- محلول را در بطري پلي اتيلن نگهداري كنيد.

 

يادآوري 3- از محلول سيليكايي كه بيش از يك سال از تهيه آن گذشته، استفاده نكنيد. زيرا يونهاي سيليكا به آهستگي پلميريزه شده و باعث خطا در اندازه‌گيري فتومتري مي‌شوند.

 

4-11  محلول استاندارد هيدروكسيد سديم (010/0±000/1 نرمال)

محلول هيدروكسيد سديم با غلظت 010±000/1 نرمال تهيه كرده و آن را با دقت 001/0± نرمال استاندارد كنيد.

 

يادآوري ـ محلول را در يك بطري پلي اتيلني و در محيط خشك نگهداري كنيد و از تماس محلول با دي اكسيد كربن اجتناب كنيد.

4-12  اسيد سولفوريك غليظ (وزن مخصوص 84/1)

محلول را در يك ظرف شيشه‌اي مقاوم نگهداري كنيد.

 

5      انتخاب و آماده سازي آزمونه‌ها

5-1   براي آزمون مي‌توان هم سنگدانه درشت و ريز استفاده نمود.

5-2   سنگدانه‌هاي درشت را با سنگ شكن فكي خرد كرده تا از الك 75/4 ميليمتر عبور كند. سنگدانه عبور كرده از الك فوق را با الك 150 ميكروني سرندكنيد و زير الك را دور بريزيد.

باقيمانده روي الك را با آسياب ديسكي نرم كنيد تا از الك 300 ميكروني عبور كند. آن را مجدداً با الك 150 ميكرومتر سرند كنيد و آنچه را كه از الك عبور كرده، دور بريزيد. آزمونه انتخابي بايد از الك 300 ميكرومتر عبور كرده و بر روي الك 150 ميكرومتر باقي بماند.

5-3  جهت اطمينان از اينكه كليه مواد ريزتر از 150 ميكروني حذف شده است، آزمونه باقيمانده روي الك را بشوئيد. هر بار حداكثر 100 گرم آزمونه را شوئيد. آزمونه شسته شده را در دماي 5±105 درجه سلسيوس به مدت 4±20 ساعت خشك كنيد. سپس آزمونه را سرد كرده و مجدداً از الك 150 ميكروني عبور دهيد، چنانچه بر روي ذرات، لجن يا پوشش گلي مشاهده شد، مراحل شستشو و خشك كردن را تكرار كنيد و مجدداً آنها را از الك 150 ميكروني عبور دهيد و از باقيمانده روي الك استفاده كنيد.

 

6      روش آزمون واكنش

سه آزمونه 05/0±00/25 گرمي را در سه ظرف آزمون ريخته و بوسيله پي پت به آن 25 ميلي ليتر محلول هيدروكسيد سديم 000/1 نرمال بيفزائيد. جهت تهيه محلول شاهد، در ظرف چهارم بوسيله پيپت 25 ميلي ليتر از همان محلول هيدروكسيد سديم بريزيد. درب هر چهار ظرف را محكم ببنديد و به آرامي آن را بچرخانيد تا هواي حبس شده در محلول آزاد شود.

بلافاصله بعد از بستن درب ظرفها، آنها را در حمام مايع با دماي 0/1±80 درجه سلسيوس قرار دهيد. پس از گذشت 25/0±24 ساعت، ظرفها را از حمام مايع خارج كرده و آنها را به مدت 2±15 دقيقه زير شير آب بگيريد تا دماي آن به كمتر از 30 درجه سلسيوس برسد.

بعد از سرد شدن ظرفها، به سرعت درب آنها را باز كرده و محلول را صاف كنيد تا سنگدانه باقيمانده جدا شود. براي اين كار از يك بوته چيني گوش[4] و يك كاغذ صافي سريع استفاده كنيد. كاغذ صافي را با دقت به اندازه بوته ببريد تا كاملاً در ته بوته قرار گيرد. سپس بوته را در يك نگهدارنده لاستيكي قرار دهد و مجموعه را در قيف بگذاريد.

يك لوله آزمايش خشك با ظرفيت 35 تا 50 ميلي ليتر را در سر يك بشر ويژه صافي[5] قرار دهيد و آن را در زير قيف بگيريد تا باقيمانده زير صافي بتواند در آن جمع شود. بشر را به خلاء وصل كرده و شير خلاء را باز كنيد. قبل از تخليه محلول بر روي صافي، ابتدا مقدار كمي از محلول را روي كاغذ صافي داخل بوته سرريز[6] كنيد تا كاغذ صافي كاملاً در جاي خود محكم شود. بدون به هم زدن محتواي ظرف، مايع باقيمانده در ظرف را به آهستگي روي كاغذ صافي در بوته بريزيد. هنگامي كه سر ريز كردن كامل شد و ديگر مايعي در ظرف باقي نماند. شير خلاء را ببنديد و جامد باقي مانده در ظرف را در بوته بريزيد و به كمك يك اسپاتول از جنس فولاد زنگ نزن، آن را بر روي كاغذ صافي پهن كنيد.

شير خلاء را باز كرده تا با فشار تقريبي 51 كيلوپاسكال مكش كند. آنقدر عمل صاف كردن را ادامه دهيد تا فاصله بين افتادن هر قطره بيش از 10 ثانيه شود. محلول زير صافي را نگهداري كنيد. مقدار كل زماني را كه جهت صاف كردن به خلاء وصل شده است را بعنوان زمان صافي يادداشت كنيد. سپس ميانگين زمان بكار رفته براي صاف كردن سه آزمونه را محاسبه كنيد.

سعي كنيد تا براي تمام آزمونه‌ها همين اعمال با وسايل صافي، روش اجراي و مدت زمان صاف كردن مشابه انجام گيرد.

پس از كامل شدن صاف كردن، به سرعت محلول زير صافي را به هم بزنيد تا از يكنواخت بودن آن مطمئن شويد. آنگاه بوسيله پي پت 10 ميلي ليتر محلول زير صافي را در يك بالن حجم سنجي 200 ميلي ليتري ريخته و آن را با آب به حجم برسانيد. اين محلول را جهت تعيين Sio2 حل شده و كاهش در قليائيت نگهداريد.

چنانچه محلول به دست آمده را بخواهيد بيشتر از چهار ساعت نگه داريد، آن را در يك ظرف پلي اتيلني خشك تميز ريخته و با درپوش محكم ببنديد.

 

7      اندازه‌گيري ميزان سيليس حل شده به روش وزن سنجي[7]

7-1   روش آزمون

يكصد ميلي ليتر محلول تهيه شده را بوسيله پي پت به بشقاب تبخير (ترجيحاً پلاتيني) جهت سرعت در تبخير، منتقل كنيد و 5 تا 10 ميلي ليتر اسيد كلريدريك (وزن مخصوص 19/1) به آن افزوده و بر روي حمام بخار آن را تبخير كنيد. دور از حرارت بر روي باقيمانده 10 تا 20 ميلي ليتر اسيد كلريدريك(1+1) ريخته و درب بشقاب را ببنديد و آن را به مدت 10 دقيقه بر روي حمام بخار يا صفحه داغ[8] قرار دهيد تا هضم شود. محلول را با حجم مساوي آب داغ رقيق نموده و به كمك كاغذ صافي بدون خاكستر با سرعت صاف كنيد. سپس سيليكاي جدا شده را با آب داغ شسته و باقيمانده را نگهداري كنيد.

محلول زير صافي را مجدداً تبخير كنيد تا خشك شود. باقيمانده را به مدت يك ساعت در خشك كن در دماي 105-110 درجه سلسيوس قرار دهيد. سپس بر روي آن 10 تا 15 ميلي ليتر اسيد كلريدريك(1+1) بريزيد و آن را بر روي حمام يا صفحه داغ قرار دهيد. محلول را با مقدار معادل آب داغ رقيق كنيد و بر روي يك كاغذ صافي ديگر صاف كنيد و آن را بشوئيد.

كاغذهاي صافي را همراه با باقيمانده روي آنها را در يك بوته پلاتيني توزين شده، قرار دهيد. سپس مجموعه را در كوره بگذاريد. ابتدا دماي كوره را در درجه حرارت پايين تنظيم كنيد تا كربن كاغذ صافي بدون آتش گرفتن، به طور كامل سوخته شده و حذف شود. سپس مجموعه را تا دماي 1100 تا 1200 درجه سلسيوس حرارت دهيد تا وزن باقيمانده ثابت شود. پس از سرد شدن ، بوته را وزن كنيد. اختلاف وزن اين بوته با بوته خالي برابر وزن SiO2 به همراه ناخالصي‌هاي همراه با آن در يكصد ميلي ليتر محلول رقيق مي‌باشد (W1) .

به منظور تعيين مقدار كم ناخالصي‌هاي موجود در SiO2 در داخل بوته چند قطره آب، در حدود 10 ميلي ليتر اسيد فلوئوريدريك (HF) و يك قطره اسيد سولفوريك بريزيد و سپس آنرا بر روي حمام بخار با احتياط خشك كنيد. در پايان بوته را در دماي 1050 تا 1100 درجه سلسيوس به مدت يك تا دو دقيقه حرارت دهيد و پس از سرد كردن آنرا وزن كنيد (W2) .

7-2   محاسبات

7-2-1 غلظت SiO2 موجود در محلول هيدروكسيد سديم صاف شده از مواد سنگدانه نيز از رابطه 1 محاسبه مي‌شود :

رابطه    (1)                         W × 3330 = SC

كه در اينجا :

SC : غلظت SiO2 برحسب ميلي مول در ليتر محلول زير صافي اوليه

W : وزن SiO2 جدا شده در 100 ميلي ليتر محلول به گرم

 

8      اندازه‌گيري ميزان سيليس حل شده به روش فتومتري

8-1   كاربرد

اين روش جهت اندازه‌گيري سيليس كريستالين (غير كلوئيدي) در تمام محلولهاي آبي به جز آنهايي كه تداخلات رنگي افراطي دارند (مانند تانين[9] و نظاير آن) قابل استفاده است، اما سيليس كل را اندازه‌گيري نمي‌كند. هم چنين اين روش براي آناليز سريع سيليس كريستالي در مقادير زير ppm 10 ، مناسب است.

يادآوري ـ سيليس كريستالي (غير كلوئيدي) با يون موليبدات در محلول اسيدي (با pH بهينه 2/1 تا 5/1) واكنش كرده و كمپلكس سيليكو ـ موليبدات به رنگ زرد متمايل به سبز ايجاد مي‌كند كه به شدت آن متناسب با غلظت سيليس موجود در محلول است، اما به خوبي از قانون بير پيروي نمي‌كند.

 

9      تهيه منحني استاندارد

يك سري محلول با غلظت معيني از سيليس (به بند 4-10 رجوع كنيد) برابر 5/0 ميلي مول بر ليتر را به وسيله رقيق سازي مقداري از محلول سيليكات سديم تهيه كنيد. محلول‌هاي سيليكات سديم را به بالن حجم سنجي 100 ميلي ليتري كه تقريباً تا نيمه پر از آب است، منتقل نمائيد.

دو ميلي ليتر محلول موليبدات آمونيوم و يك ميلي ليتر اسيد كلريدريك (1+1) به آن اضافه كنيد و با چرخاندن بالن آن را به هم بزنيد. اجازه دهيد تا محلول به مدت 15 دقيقه در دماي اتاق ثابت بماند.
2/0±5/1 ميلي ليتر محلول اسيد اگزاليك به آن افزوده و بالن را با آب به حجم برسانيد و كاملاً مخلوط كنيد. اجازه دهيد تا محلول به مدت 1/0±0/5 دقيقه ثابت بماند. مقدار جذب يا درصد عبور نور با طول موج 410 نانومتر را از محلولهاي مختلف با فتومتر در مقايسه با آب، بخوانيد. بوسيله رسم درصد عبور يا جذب خوانده شده برحسب غلظتهاي معين سيليس در هر محلول ، منحني استاندارد را رسم كنيد.

 

10     تعيين سيليس حل شده

به كمك پي پت ، 10 ميلي ليتر محلول رقيق تهيه شده در بند 5 را به يك بالن حجم سنجي 100 ميلي ليتري كه تقريباً تا نيمه پر از آب است، ‌بريزيد. دو ميلي ليتر محلول موليبدات آمونيوم و يك ميلي ليتر اسيد كلريدريك (1+1) به آن اضافه كنيد و با چرخاندن بالن را به هم بزنيد. اجازه دهيد تا محلول به مدت 15 دقيقه در دماي اتاق ثابت بماند. 2/0±5/1 ميلي ليتر محلول اسيد اگزاليك به آن افزوده و بالن را با آب به حجم برسانيد و كاملاً مخلوط كنيد. اجازه دهيد تا محلول به مدت 1/0±0/5 دقيقه ثابت بماند. مقدار جذب يا درصد عبور نور با طول موج 410 نانومتر را از محلولهاي مختلف با فتومتر در مقايسه با آب، بخوانيد. به كمك درصد عبور يا مقدار جذب به دست آمده از روي منحني استاندارد، غلظت سيليس را درمحلول به دست آوريد (Cs). چنانچه عبور زير 30 درصد يا بالاي 50 درصد بود، از مقادير بيشتر يا كمتر محلول رقيق شده استفاده كنيد.

 

11      محاسبات

11-1   غلظت SiO2 در محلول هيدروكسيد سديم صاف شده از مواد سنگدانه و از رابطه (2) محاسبه شود:

رابطه    (2)              

 

كه در اينجا :

C : غلظت سيليس اندازه‌گيري شده بوسيله فتومتر در محلول برحسب ميلي مول در ليتر

V : حجم محلول رقيق استفاده شده

SC : غلظت SiO2 برحسب ميلي مول در ليتر محلول زير صافي اوليه

 

12     كاهش در قليائيت[10]

12-1   روش آزمون

بوسيله يك پي پت 20 ميلي ليتر محلول رقيق (به بند 5 رجوع كنيد) را به يك ارلن 125 ميلي ليتري منتقل نمائيد و دو يا سه قطره محلول فنل فتالئين به آن بيفزائيد و آنرا تا نقطه پاياني فنل فتالئين با اسيد كلريدريك 05/0 نرمال تيتر كنيد. جهت اطمينان از تكرار پذيري نتايج، آزمون‌ها را سه مرتبه تكرار كنيد.

12-2  محاسبات

كاهش در قليائيت از رابطه (3) محاسبه مي‌شود :

رابطه    (3)              

كه در اينجا :

N : نرماليته اسيد كلريدريك استفاده شده براي تيتراسيون

1V : حجم محلول رقيق استفاده شده برحسب ميلي ليتر

2V : حجم اسيد كلريدريك استفاده شده جهت رسيدن به نقطه پاياني فنل فتالئين در آزمونه برحسب ميلي‌ليتر

3V : حجم اسيد كلريدريك مورد استفاده جهت رسيدن به نقطه پاياني فنل فتالئين در محلول شاهد

RC : كاهش در قليائيت برحسب ميلي مول در ليتر

ميانگين سه مقدار RC و C را محاسبه كنيد. چنانچه اختلاف هر كدام از مقادير Ra و C با ميانگين كمتر از 12 درصد بود، نتايج رضايت بخش تلقي مي‌گردد.

12-3 نحوه گزارش آزمون

براساس بررسي‌هاي سنگ نگاري، اندازه‌گيري‌هاي انبساط مغزه‌هاي تهيه شده از سازه در شرايط مساعد واكنش قليايي و همچنين بررسي‌هاي متعدد وضعيت سنگدانه‌ها در بتن ساختمانها، محققين مقالات متعددي منتشر نموده‌اند كه در مراجع موجود است. براساس داده‌هاي موجود در اين مراجع (مراجع شماره 1 تا 6) منحني شكل شماره 2 بدست آمده است.

نتايج بدست آمده از آزمون را با اين منحني تفسير كنيد. چنانچه نتايج در سمت چپ منحني پر قرار گيرند، نشان دهنده اين است كه سنگدانه استعداد واكنش قليايي را ندارد و از اين نظر بي ضرر تشخيص داده مي‌شود. اگر نتايج حاصل در سمت راست منحني پر و در زير خط چين واقع شوند بيانگر واكنش‌زا بودن سنگدانه بوده و از اين نظر مضر ارزيابي مي‌گردد. در صورتيكه نتايج در سمت راست منحني پر و در بالاي خط چين قرار گيرند، سنگدانه استعداد واكنش قليايي را دارا خواهد بود و احتمال انجام واكنش قليايي آن در حين استفاده وجود دارد.

 

يادآوري ـ ‌نتايج آزمون براي سنگدانه‌هاي شامل كربناتهاي كلسيم، منيزيم يا آهن نظير كلسيت ، دولوميت، منيزيت و سيدريت بايد همراه با بررسي‌هاي تكميلي نظير آزمايشهاي صحرايي ارزيابي گردد. زيرا در اين مورد احتمال اين كه واكنش قليا ـ كربنات منجر به وارد كردن خطا در تفسير نتايج گردد، ‌وجود دارد.

 


[1]- Alkali Silica Reaction

[2]- Ultra pure

[3]- Fine texture paper

[4]- Porcelain Gooch Crucible

[5]- Filter Flask

[6]- Decant

[7]- Gravimetric Method

[8]- Hot Plate

[9]- Tannin

[10]- Reduction in Alkalinity

 

 

 

 

 

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران یکی از بزرگترین شرکت های پیش رو در عرصه تولید و ارائه انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان  به خصوص فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی و  انواع ژل میکروسیلیس در کشور می باشد. شرکت کلینیک بتن ایران همواره یکی از شرکت های تاثیر گذار در عرصه تولید جدید ترین محصولات کاربردی  در صنعت بتن به شمار آمده و می آید. شرکت کلینیک بتن ایران که دپارتمان مرکزی آن در کشور  ایران می باشد در استان های  مختلف نمایندگی عرضه محصولات دارد. این شرکت طیف زیادی از محصولات شیمیایی ساختمان را در سبد تولیدی خود منطبق با آخرین استاندارد های جهانی دارد . از همین رو شرکت کلینیک بتن ایران همواره جایگاهی رفیع و شاخص در بزرگترین پروژه های کشور داشته و همواره یکی از گزینه های مطرح در نگاه متخصصین  و  شرکت ها و  پروژه های بزرگ به شمار می آید.

 

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ارائه کننده محصولات برند کلینیک بتن ایران در ایران می باشد. شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با بیش از ده سال حضور در عرصه پروژه های عمرانی و صنعت بتن کشور جایگاهی ممتاز در پروزه های بزرگ ایران اسلامی داشته و دارد. اعتقاد به ارائه محصولاتی با کیفیت و براساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا همواره سرلوحه مدیران و کارشناسان این مجموعه می باشد. از این رو شرکت کلینیک بتن ایران  همواره شرکتی خوشنام در این عرصه در بین متخصصین به شمار می آید.

 

افزودنی ها ی بتن و محصولات شرکت کلینیک بتن ایران به شرح ذیل می باشد :

افزودنی های  بتن  شرکت کلینیک بتن ایران: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن،ژل میکروسیلیس .

انواع ملات ها و گروت های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت کلینیک بتن ایرانچسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

انواع درزبند و ماستیک های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

انواع واتراستاپ های بتن شرکت کلینیک بتن ایران: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت کلینیک بتن ایرانانواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

انواع رنگ های نمای شرکت کلینیک بتن ایران: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت کلینیک بتن ایران : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن