آرماتور انتظار

جستجوی کلمه آرماتور انتظار در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 3220


 

 

 

آرماتور انتظار

 

با سلام و شادباش ، آرماتور انتظار به آرماتوری گفته می شود که به واسطه عدم امکان اجرای آن در یک مرحله بخش از آن در بتن اولیه قرار گرفته و بخش از آن برای ادامه کار به حداقل طولی که برای اولب یا اتصال به آرماتور ادامه کار مورد نیاز می باشد بیرون می ماند.

 

برای اطلاع از انواع نکات کلیدی آرماتور بندی به متن ذیل مراجعه فرمایید. همچنین شما می توانید برای دسترسی به مطالب مرتبط با آرماتور و بتن به بخش مقالات سایت مرجعه و یا موضوع مورد نظر را از طریق پنجره جستجو سرچ نماید.

 

 

 

آرماتور بندی یا ميلگردگذاري

 

در بتن ميلگرد فولادی و معمولا" سيم آرماتور بندی برای بستن ميلگردها به يکديگر بکار می رود . بويژه ميلگردهای مصرفی بايد از کيفيت مطلوب و استاندارد برخوردار باشد و داشتن علامت شناسائی کارخانه سازنده ضروری است .

اين علامت ها معمولا" به صورت يک پلاک فلزی متصل به بنديل ميلگردهای شاخه ای و يا بسته شده به کلاف ميلگردهای مصرفی می باشد و بايد دارای نام کارخانه ، نوع فولاد مصرفی و قطر ميلگرد باشد .

انواع فولاد مصرفی در بتن :

 معمولا" ميلگردهای فولادی مصرفی در بتن از نظر نوع روش توليد ، شکل رويه ، شکل پذيری وجوش پذيری تقسيم می شوند .

از نظر روش توليد  :

 فولادهای بتن به صورت گرم نورد شده ( hot-rolled ) ، سرد نـورد شده ( cold-rolled ) ، اصلاح شده و به صورت سرد ( پيچانيده شده tore و يا کشيده شده و از حديده گذرانيده ) ، و يا به صورت ويژه که دارای سخت شدگی به صورت عمليات حرارتی ، سطحی و آب دادن می باشد ، ديده می شود .

معمولا" اکثر فولادهای توليدی و مصرفی در ايران از نوع گرم نورد شده می باشد . فولادهای سرد نورد شده به ويژه در ايران به کار نرفته است . اما فولادهای سرد اصلاح شده که       tore  ناميده می شود در بسياری از پروژه ها به کار رفته و عمدتا" توليد خارج می باشند . اين فولادها پس از توليد بصورت گرم نورد شده در بين دونک بسته شده و پيچانيده می شوند . به همين دليل يک مارپيچ با گام بزرگ روی سطح آن ديده می شود . فولادهای واقعا" تر دارای تردی هستند و از نظر جوش پذيری مشکل دارند و از شکل پذيری کمتری برخوردارند . معمولا" به غلط در کارگاههای اجرائی به فولادهای آجدار ، تر می گويند .

از نظر شکل رويه :

 ميلگردها به صورت ساده ( صاف ) و آجدار هستند که اگر ميله های آجدار تر را به آن اضافه کنيم ، سه نوع شکل رويه داريم . معمولا" ميلگردهای ساده يا صاف از مقاومت کمی برخوردارند و به همين دليل آنها را صاف توليد می کنند . ميلگردهای آجدار درگيری بيشتری با بتن خواهند داشت و لذا ميلگردهای با حد تسليم بيش از   را به صورت آجدار در می آورند . بهر حال ميلگردهای آجدار باد برای تعيين مقاومت ، مورد آزمايش قرار گيرد .

از نظر جوش پذيری :

 فولادها به دسته فولادهای جوش پذير ، جوش ناپذير و جوش پذير مشروط تقسيم می شوند . اکثر فولادهای با رويه صاف و مقاومت کم می تواند در دسته فولادهای جوش پذير قرار گيرند اما الزاما" همه آن ها جوش پذير نيستند . بسياری از فولادهای با مقاومت بيش از   از دسته فولادهای جوش پذير مشروط هستند و با شرايط معين و خاص و تجهيزات ويژه قابل جوشکاری هستند . بنابر اين توصيه می شود بجز جوش های کار خانه ای ،کمتر از جوشکاری دستی برای بستن آنها به يکديگر استفاده شود تا آسيبی به فولادهای مصرفی نرسد .

از نقطه نظر شکل پذيری :

ميلگردها به سه دسته نرم ، نيمه سخت و سخت تقسيم می شوند . فولادهای نرم دارای پله تسليم مشخص به منحنی تنش – کرنش هستند ، فولادهايی با رويه صاف و مقاومت تسليم کم و بسياری از فولادهای آجدار و غير تر با مقاومت متوسط دارای   پله تسليم مشخص هستند . فولادهای آجدار و تر با مقاومت تسليم بيش از 400 بصورت نيمه سخت و يا سخت هستند و پله تسليم محدود و يا بدون پله تسليم  مشخص در منحنی تنش – کرنش می باشند .

مسلما" برای کشورهای زلزله خيز ، فولادهای نرم يا نيمه سخت به مراتب بهتر از فولادهای سخت هستند. برای همکاری ميلگردها بويژه با قطر زياد ابدا" ميلگردهای سخت و حتی نيمه سخت مطلوب نيستند .

 

بسته بندی ميلگردها :

 - ميلگردهای شاخه ای بطول تقريبی 12 متر و در بنديل های 2 تا 5 تنی تحويل داده می شوند . اکثر کارخانه های داخلی بنديل های 5 تنی را تحويل می دهند در حاليکه کارخانه های خارجی به دليل محدوديت های بارگيری و بار اندازی در بنادر و پايانه های مختلف از بنديل های 2 تا 5/2 تنی و حتی کمتر از 2 تن هم استفاده می کنند .

- ميلگردهای کلاف معمولا"به صورت پيچيده شده دور يک قرقره در کارخانه تهيه می شوند . اکثر ميلگردهای با قطر 10 ميلی متر يا کمتر به صورت کلاف در می آيند . حسن کلاف ها جايگيری کم آن ها در انبار کردن کمتر آن ها در هنگام مصرف می باشد . کلاف ها بين 500 تا 1500 کيلو تهيه

می شوند و طول آنها نا مشخص است . مسلما" بايد کلاف ها باز و ميلگردها صاف شوند بريده و مصرف گردند .

 

قطر ميلگردها :

قطر اسمي ميلگردها بر روي علامت ( برگه) شناسائي آنها قيد ميشود. قطر ميلگرد معادل قطر دايره هم مساحت مقطع ميلگرد است . بويژه در مورد ميلگردهاي آجدار نميتوان قطر ميلگرد را مستقيما" اندازه گيري كرد . براي اين منظور بايد وزن واحد طول ميلگرد را دقيقا" اندازه گرفت و با توجه به وزن مخصوص فولاد (  ) ، سطح و قطر ميلگرد را بدست آورد .

در آبا متاسفانه رواداري مجاز قطر ميلگردها نسبت به قطر اسمي آنها ذكر نشده است. در برخي منابع رواداري 5/0 ميلي متري مطرح است. مسلما" براي قطرهاي خيلي كم رواداري 5/0 ميلي متري زياد و براي قطرهاي زياد آن روداري كم ميباشد. در تفسير جديد آبا سعي شده است با الهام از آئين نامه هاي معتبر يك رواداري مجاز متغير براي قطرهاي مختلف تعريف شود ، اين رواداري از 3/0 ميلي متر تا صدد 1 ميلي متر مي باشد. قاعدتا" رواداري بايد بر اساس سطح ميلگرد تعيين شود زيرا آنچه در روابط طراحي مطرح است سطح مقطع ميلگرد مي باشد. ميلگرد از قطر 5 تا 50 ميلي متر با گامهاي مختلف وجود دارد ( گامهاي 1 تا 2 ميلي متري ). توصيه ميشود قطرهائي بصورت مرخج مورد استفاده قرار گيرد كه عبارتند از : 5، 6، 8 و 10 و 12و 16و 20و 25 و 32 و 40و 50 ميلي متر. در ايران سعي ميشود از قطرهاي بيش از 32 استفاده نگردد و كارخانجات مختلف نيز توليد خود را به قطر 32 ميلي متر محدود مي كنند. مسلما" مصرف قطرهاي ديگر مانند 14و 18 و 22و 24 و 26 و 28و  30 منع آئين نامه اي ندارد. مزيت قطرهاي مرخج آنست كه در كارگاه براحتي از يكديگر تشخيص داده ميشوند و همچنين مجموع سطح مقطع هر دو شماره متوالي تقريبا" مساوي سطح مقطع ميلگرد شماره بالاتر مي باشد.

در تفسير جديد آئين نامه بتن ايران رواداري مجاز بصورت زير داده شده است .

 

شخصات مكانيكي ميلگردهاي فولادي و كنترل آن :

قاعدتا" بايستي ميلگردها در كارخانه و قبل از تحويل ، بنابه درخواست خريدار مورد آزمايش قرار گيرد. آزمايشها بايد روي محموله هاي حداكثر 20 تني (براي يك قطر ) صورت گيرد . پس از تحويل فولاد به كارگاه نيز آزمايش كنترل اجباري است. فقط در صورتي كه وزن ميلگردهاي مصرفي در كارگاه كمتر از 50 تن باشد (براي يك قطر) ، ميتوان به تشخيص دستگاه نظارت از انجام آزمايشهاي كنترلي صرفنظر نمود ، وگرنه بايد طبق ضوابط آئين نامه آبا نمونه برداري را انجام داد و پس از انجام آزمايشها ، طبق ضوابط پذيرش ، آنرا مورد ارزيابي قرار داد.

- مقاومت مشخصه فولاد با توجه به مقدار تنش تسليم آن مشخص ميگردد و حداكثر 5 درصد از نمونه هاي اندازه گيري شده ممكنست حد تسليم كمتر از مقاومت مشخصه داشته باشند. اگر حد تسليم فولاد مشخص نباشد بايد آنرا معادل تنش متناظر با كرنش 2/0 درصد ( ماندگار) در نظر گرفت.

 

- طبقه بندي مقاومتي ميلگردها بر اساس مقاومت مشخصه آنها صورت مي گيرد (  ). ميلگردهاي بتن در آبا بصورت   طبقه بندي شده اند كه اعداد پس از حرف S نشانه مقاومت مشخصه بر حسب مگا پاسكال (نيوتن بر ميلي متر مربع) مي باشد. در ايران اكثرا" ميلگردها را بصورت   طبقه بندي مي كنند كه الهام گرفته از استانداردهاي روسي است.   تقريبا" معادل   ،   تقريبا" معادل   ،   تقريبا" معادل   و   تقريبا" معادل   مي باشد . فولاد   در استاندارد روس معادل ندارد و بتازگي در آبا جزو طبقه بندي ميلگردها منظور شده است .

- نمونه برداري و تواتر آن براي كنترل ميلگردها در آبا بصورت زير مشخص شده است هر آزمونه بايد از يك نمونه يك متري تهيه شود . نمنه ها بايد به تعداد 5 نمونه و هر نمونه از هر پنجاه تن ميلگرد يا كسري از آن ( براي هر قطر  هر نوع فولاد ) تهيه شود . در صورت موافقت دستگاه نظارت ميتوان از هر سه بندل پنج تني ميلگردهاي مشابه يك نمونه اختيار كرد .

هر آزمونه به طول مطلوب براي انجام آزمايشهاي مختلف ( بويژه كشش ) بايد از نمونه يك متري بدست آيد و نورد آزمايش قرار گيرد .

- ضوابط پذيرش تنش تسليم هيچكدام از 5 آزمونه نبايد كمتر از مقاومت رمشخصه فولاد باشد ، در غير اينصورت بايد از 5 نمونه ديگر تهيه شود و نتايج 10 آزمونه آزمايش شده بايد در رابطه زير صدق كند .

  متوسط نتايج تنش تسليم 10 آزمونه و        انحراف معيار 10 نتيجه موجود است .

 اگر دو شرط فوق بر آورده نشود مقاومت مشخصه فولاد منطبق با طبقه مورد نظر نيست و قابل قـبول  

        نمي باشد . بهر حال طراح پروژه مي تواند با توجه به واقعيت موجود ميلگردهاي مصرفي در طرح تجديد نظر كند و تعداد يا قطر ميلگردها را افزايش دهد و يا در صورت كنترل مجدد ،آن را از نظر سازه اي بپذيرد . هم چنين ميلگردها بايد ضوابط زير را ارضاء نمايند ( اين ضوابط مربوط به شكل پذيري فولادها است )

         حد الاستيسيته حاصل از آزمايش كشش و                                           

         مقاومت كشش نهائي ميلگردهاي فولادي و                                                

 تنش تسليم ميلگردها مي باشد .

ضمنا" ميلگردها در آزمايش تا شدگي با زاويه 180 درجه با فلكه استاندارد و خم و باز كردن آن  بايدمورد آزمايش قرار گيرد . هم چنين كرنش گسيختگي در آزمايش كششي از 8 يل 12 درصد كمتر    نباشد .وقتي طول علامت گذاري شده براي تعيين كرنش گريختگي ده برابر قطر باشد ضابطه 8 درصد و اگر طول مورد نظر 5 برابر قطرباشد ضابطه 12 درصد ملاك كنترل مي باشد . براي ميلگردهاي با قطر كم ، طول معادل 10 برابر قطر و براي ميلگردهاي با قطر زياد طول مورد نظر پنج برابر قطر در نظر گرفته شده ميشود 0

 

 

عوامل موثر بر ويژگيهاي ميلگرد یا آرماتور:

روش توليد ، ميزان ناخالصي هاي موجود در فولاد ، عمليات حرارتي و نحوه سرد شدن فولاد بر ويژگيهاي مكانيكي ، شكل پذيري و جوش پذيري ميلگردها موثر است .

اصلاح سرد معمولا" حد تسليم را بالا مي برد اما آن را ترد تر ني كند و جوش پذيري را كاهش مي دهد . نورد سرد نيز همين خصوصيات را به وجود مي آورد .

ناخالصي هاي فولاد شامل مواد مختلفي است كه مهمترين آنها : كربن ، فسفر ، منگنز ، گوگرد و سيليسيم مي باشد . حد تسليم ، شگل پذيري و جوش پذيري بشدت تحت تاثير اين ناخالصي ها قرار دارد .

ميزان كربن و كربن معادل معمولا" جوش پذيري فولادها را مشخص مي كنند در تفسير آبا جدولي ارائه شده است كه جوش پذيري را مشخص مي كند و قطر فولاد نيز در آن موثر است .

براي داشتن جوش پذيري در جوشكاري پيوسته كربن بايد مساوي يا كمتر 24/0 درصد و كربن معادل مساوي يا كمتر از 52/0 درصد باشد در حاليكه براي جوشكاري موضعي كربن معادل بايد كمتر از 48/0 درصد و ميزان كربن با توجه به قطر آن بايد كمتر از 18/0 تا 32/درصد باشد . كربن معادل به ميزان كربن ، منگنز ، كروم ، واناديم ، نيكل و مس موجود در فولاد بستگي دارد اما بايد گفت ناخالصي هائي مانند فسفر ، گوگرد و سيليسيم نيز در خواص فولاد و جوش پذيري موثر است .

 

 

مشخصات فولادهاي توليدي در ايران :

ميلگردهاي فولادي عمددتا" در كارخانه نورد ذوب آهن اصفهان ، اهواز و فولاد آلياژي يزد اسفرايي و .... توليد ميشود . خوشبختانه فولادهاي ايران به دليل كمي فسفر ، گوگرد و سيليسيم و منگنز از شكل پذيري خوبي بر خوردارند . كرنش گسيختگي فولادهاي   معمولا" بيش از 25 درصد و براي فولادهاي   و 

بيشتر از 15 درصد هستند و از اين نظر مشكلي ندارند . متاسفانه برخي فولادهاي وادراتي داراي شكل پذيري كمي مي باشند و بايد از مصرف آنها پرهيز كرد اما مصرف كنندگان معمولا" صرفا" به مقاومت ميلگردها توجه دارند .

در كارخانه هاي فولاد آلياژي ، ميلگردها ي با مقاومت بالا و حسب سفارش توليد مي شود .

كربن ميلگردهاي مصرفي در ايران اكثرا" از 2/درصد بيشتر است لذا اغلب اوقات در محدوده جوش پذير مشروط قرار دارند .

 

 

انبار كردن و نگهداري آرماتور یا  ميلگردها :

بايد دقت كرد ميلگردهايي با قطر هاي مختلف و انواع متفاوت در محلهائي به تفكيك انبار شوند تا در مصرف مواجه با مشكل نشويم . حتي لازم است محموله هائي كه از كارخانه هاي مختلف و در زمانهاي متفاوت وارد كارگاه مي شود جداگانه انبار گردنند تا اگر پس از كنترل كيفيت آنها مواجه با مشكل بودند براحتي از ديگر محموله ها باز شناسي شوند .

معمولا" در محل انبار كردن ميلگردها در كارگاه لازم است علامت گذاري محل با ذكر نوع و قطر ميلگرد و محل توليد با نصب يك تابلو كوچك در جلوي انجام مي شود .

رنگ زدن نوك ميلگـردهائي از انواع مختلف براي تميز دادن آتـها بويژه توسط افراد كم سواد توصيـه مي شود .

ميلگردها بايد در محل تميز و بدور از رطوبت شديد انبار شوند معمولا" با گذاشتن چوب گرد يا چهار تراش سعي مي شود بندل ميلگردها يا كلافها در تماس با خاك و گل و آب نباشند . مسلما" با كم كردن فاصله اين چوب ها احتمال تماس آن ها با زمين كم مي شود .

استفاده از برزنت براي ايجاد پوشش نسبت به پوشش نايلوني ارجح است . در مناطق خورنده بايد از انبار كردن طولاني ميلگردها پرهيز نمود . زنگ زدگي روي ميلگردها وقتي از حد تميز شدن با ناخن فراتر رود مطلوب نيست و علاوه بر كاهش اتصال چسبندگي با بتــــــن ، احتمال خوردگي را افزايش مي دهد . بويژه با عدم تشكيل لايه محافظ ، در مناطق خورنده موجب تسريع خوردگي مي شود اما زنگ بسيار كم مشكلي را بوجود نمي آورد .

زنگ زدگي زياد موجب كاهش قطر ميلگرد است و گاه خوردگي موضعي و عميق موجب تضعيف ميلگرد مي شود و چنين خوردگي خطرناك تلقي مي شود . مسلما" كاهش مقطع ميلگرد بايد در حد مجاز مي باشد تا بعنوان ميلگرد با قطر اسمي مشخص تلقي گردد و گرنه بايد قطر جديد آن مشخص و در محاسبات منظور شود و يا غير قابل مصرف اعلام گردد . مسلما" پوسته شدن زنگ نشانه اي نا مطلوب براي ميلگرد است و آنرا غير قابل مصرف مي كند مگر اينكه زنگ آن پاك شود و خوردگي عميق و موضعي نداشته باشيم .

از تماس ميلگردها با چربي ، روغن ، رنگ ، ضد زنگ و مواد افزودني بويژه كند گير كننده ها بايد جلوگيري نمود . در غير اين صورت بايد قبل از مصرف اين عوامل مزاحم را زدود و پاك كرد . يخ و برف و گل و لاي نيز از اين جمله است . دوغاب سيمان سخت شده نيز بر روي ميلگـــرد نا مطلوب تلقي مي شود و مانع درگيري ميلگرد و بتن است .

 

 

 

انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده و روان کننده های بتن قابل ارائه توسط  کلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران

روان کننده های بتن  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در کلاس های مختلف قابل تولید و عرضه می باشند :


  روان کننده بتن مناسب برای استفاده در پمپ بتن که خاصیت دیرگیر بتن دارد و بصورت مایع عرضه می گردد و خاصیت روان کنندگی بسیار خوبی به بتن می دهدروان کننده بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  باعث تسهیل در عملیات پمپ بتن می گردد. از این روان کننده بتن علاوه بر این که در پمپ بتنمیتوان استفاده کرد کاربرد های دیگری چون در ساخت بتن آماده مخصوصاً برای حمل در فاصله های نسبتاً طولانی دارد. در بتن ریزی در هوای گرم استفاده از این روان کننده بتن توصیه می شود.


بتن پمپ پذیر و تسهیل در کار پمپ بتن : استفاده از این فوق روان کننده بتن قدرت مانور پمپ بتن را افزایش می دهد. همچنین برای پمپ کردن آسان بتن می توان از فوق روان کننده تولیدی شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران استفاده کرد که باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. استفاده از روان کننده بتن در زمان بتن ریزی های حجیم که می بایست یکپارچه اجرا شوند مناسب می باشد.فوق روان کننده بتن  عرضه شده توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ، بر پایه نفتالین سولفونات است . این فوق روان کننده بتن  بصورت مایع عرضه می گردد.کاربرد فوق روان کننده بتن قابل ارائه توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  : از این فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی در هوای  سرد و برای بتن یا ملات ترمیمی استفاده می شود. همچنین این فوق روان کننده بتن به عنوان یک فوق روان کننده زودگیر و کاهش دهنده آب در بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا مخصوصا مقاومت های اولیه بالا استفاده می شود. سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بتن که بر پایه تکنولوژی تولید پلیمرها تولید می شوداین نوع فوق روان کننده بتن به عنوان کاهش دهنده آب بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا استفاده می در ساخت بتن های پیش تنیده و پس تنیده در ساخت بتن حجیم بتن ریزی در هوای گرم کاربرد دارد.سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات:  این سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات روان کننده بتن مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده می باشد که برای ساخت بتن های ویژه طراحی شده است. برای ساخت بتن خود تراز و خود متراکم و بتن هایی که الزامات آیین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان را در حد نهایت درخواست نموده سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات فابیر در ساخت بتن حجیم موجب روانی بالا می شود.هم چنین با استفاده از این روان کننده بتن پمپ پذیری بالارفته و باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. این سوپر یا فوق روان کننده بتن نسبت آب به سیمان را در بتن حجیم کاهش می دهد و مقاومت بتن حجیم را بالا می برد.


روان کننده بتن  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران می تواند یک روان کننده بتن با خاصيت ديرگير بتن و به عنوان روان کننده بتن که در کاهش آب در بتن می باشد عمل کند که موجب روان شدن بتن, کار پذیری بتن و همچنین افزایش مقاومت بتن شود.

 

Superplasticizer and Plasticizer

  • مواد افزودنی بتن
  • بتن ضد سایش
  • کف سازی ضدسایش
  • شات کریت

·         ماستیک پلی یورتان

·         واتراستاپ بتن

·         کیورینگ بتن

·          چسب و خمیر کاشت میلگرد و آرماتور

 

 

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها